DetHärärHelsingforsUniversitet
VadåHersingforsUniversitet?Helsingfors Universitets Grondades I1640.VåraViktigasteVärderingarÄrKritisktTänkandeochsträvan埃斯特卫星。Universitetet Har Deltagit I Att SkapaEttRättvistochjämliktsamhälleochvärnaomfinländskbilding。
FörvärldensBästa.

我DAG Vill Vi Dela Med OSS AVVårtKunnandeOchVerkaFörHelaVärldensBästa。沃尔斯州Forskare.och.Utbildningar.Är恩格格·莫尔卡省Ivärldstoppen。vi arbetar dagligenförnya前av anderbehandling,alltbättre在och fostran samtlivslångtallande。VIÄRETTMångvetenskapligtUniversitet SomLöser问题Som LiggerNäravar och en:bland annatUtmaningar Som Anknyter直到Klimatförändringen。VårstrategeriLägger只是NuFokusPåfyrateman Inom Forskningen:DenDigitalaVärlden,ÅldrandeOchHälsa,Globaliseringen OchHållbarureveckling。

EttMångvetenskapligtUniversitetförvärldensBästa

Helsingfors Universitet Tacklar问题SomPåverkaromalla。Saningingen Ochsträvan埃斯克·昆士架子Samt Banbrytande Forskning Formarvårplanetochmänniskorsliv。VårRadikala.Öppenhet.ochvårtaktivaInternationella Samarbete.GörHelsingfors Universitet Till GlobalAktör。VI TROR PassioneratPåtakens牛排attförändraattityder,Människorochsamhället - förvärldensbästa。

TRE Uppgifter.

MåletFörForsknningenVidHelsingfors UniversitetärHögKvalitetoch上帝internationellnivåinlaområden。Forsknningen Gerocksåen Gedigen Sakunskap,SOM Experterna Vid UniversitetetUtnyttjarFöratStödaSamhällSutvecklingenOchNäringslivetSåvälnationellt索姆地区地区奴役RamenFörolika samarbetsprojekt。Helsingfors Universitet Medverkar IMerÄNHälftenAvdeNationellaOch Nordiska Spetsforsknesenheterna och Har Som EndaFinländska大学Kallats Till Tight Medlem I Den SammansLutning SomBestårVDhögst排名欧洲斯科斯·普通人同伴(欧洲研究型大学,LERU)。

Universitetet Anvisar Resorser Till到ForsknningenUtgåendeFrånKonkurensochUtvärdering。SärskildViktGesÅtmångvetenskapligaInitiativ I Grundforskninnen。UngefärHälftenAvforsknningen om bedrivs vid Helsingfors Universitet Finansieras Med Verksamhetsanslag OchHälftenMedexterningering。

UnderVisningen Vid Helsingfors Universitet Baserar SigPåforskning。PrincipenÄRattalallalärareforskar och alla forskare undervisar。Engigt InternationellaUtvärderingarHållerUnderVisningen Vid HelsingforsUniversitetHög欧洲史Nivå。Helsingfors Universitet Har Profilerat Sig Som Ett Forskningsuniversitet Och AnserDärföratetÄrviktigt attbilda momeiteten av stuiternaförenhhögrehögskoleexamen。MångsidigaBiämnesstudierärfortfarandeen Kvalitetsfaktor i de examina somavläggsvidhelsingfors Universitet。ÖppnaUniversitetet GER UniversitetsUnderVising SomFöljer赫尔辛福大学审查表演OCH SOMÄRÖPPENFörAllA。utbildnings-och utvecklingscentret hy + erbjuder坚固的inorom Universitetetsvetenskapsområden。

Helsingfors Universitet Axlar SittSamhällsansvar,FörVetenskapensTalan OchÄr·厄普普斯卡塔德萨马茨巴特纳。VårtpartnernätverkÄromfattande och i detorgårblandannat大学大学antoner ochvänner,onatorer ochfinansiärer,Näringslivet,更美味的och ctimeels,Medier,Medborgarorganisationer Samt Den Offentliga Sektorn,Politiska Beslutsfattare ochämbetsmannakåren。

Universitetets Samverkan MedSamhället溜冰机基因组UniversitetetsGrundläggandeUppggifter Forskning Och低估,OCHUniversitetpåverkarMedSinaAnställdaoch stayerocksådetomivandesamhälletpåmångaolikasätt。

Samverkan Med UniversitetetStärkerocksådetomgandesamhällets,Näringslivetsoch Universitetets PartnersVerksamhetsförutsättntntntntn。UniversitetetsStörstaGåva到SamhälletÄrtärdessutexamineradestuiteer,vars Expertis byggerpåexamina avhögkvalitet。Universitets代表Anlitas Som Sakkunniga i Beslutsfattandet,De Deltar I Denentliga Diskussionen OchStällervetenskapligaforskningsrönto toSamhälletsFörfogande。resultatrika och fungerande partnerskap skaparbådelokala ochglobalaLösningarPådeStoraUtmaningarnaSamhälletStällsInförs。

läsmeromvärdingar,Strategi Och Ansvar
nytänkandealltsedan 1600-talet

Helsingfors Universitet Grundades AV EN 13-ÅrigFlicka。VärldenLärdeKännaHenneSom Drottning Kristina。NärUniversitetetGrundades VAR DET EN LITEN OCHANSPRÅKSLÖSAKADEMISKKRET MED 11 POCKETURER OCH 250 STOUSTER。BlivandePrästerOchÄMBETMÄNLärdeSIGLUTHERSKTeologi Och欧洲障碍人文主义。

PÅ1800-TALet BLEV UniversitetCentrumFördetnellaUppvaknandet。HärFöddesFinlandsIndetitet,Historia,Språkoch Kultur,LiksomäventnateSångenvårt陆地Och Finlands Flagga。在Hela den tid Som Universitetet Har Funnits下,Har dettagit Aktivt i Att Skapa Bilding OchVälfärdihivårt土地。Universitetets Trappsteg Har Slitits AV NIO总统och tusentals专家ochpåverkareinorom politik,vetenskap,Kultur och ekonomi。Fyra NobelPristagareCickeAttFörglömma。

vårframgångsom toppuniversitetmätsinteiårutaniiårtiondenochÅrhundraden。在såvälgoda somdåligariger har vi alidid haft fokuspåframtiden。

läsmera om Universitetets Historia

Banbrytande forskning ochlösningsfokus

Vårt土地Nordligalägeoch卡尔加Natur Har格式OSSFinländare直到Sega Segrare。LivetLängstUppPåklotetKräverLösningsfokus,Öppenhetochförmågaattgörasaker tillsammans。VIÄRKändaFörvårFörmågaTATTänkaKlartOchSkapaLösningarSomTålIndensTand Tand。Vår专业,Attityd OchSamarbetsförmågaÄrnågotsomvärldenbehöver只是Nu。

IdagGörsStbanbrytandeMångvetenskapligforskning vid Helsingfors Universitet,Som Har 11Fakulteter.Och 40 000 studenter och forskare。viÄri toppklass bland demångvetenskapligaiUniversitetenivärlden。Påde Flesta RankningslistornaPlacerar VI OSS Bland de 50-100FrämstaUniversiteten。

BeroendePåHurmanRäknarFinns梅兰梅兰18 000 OCH 23000HögskoloriVärlden,AlltsåLiggervi Inom DenFrämstaHalvProcentenBlandVärldensUniverste。

租盘

VIFINLÄNDARETRORPÅETTRättvistSamhälle。VIÄRETTBEVISPÅATATÄVESTETLITETLand Kan VaraFramgångsriktnärllagesmöjlighetento theframgång。VARE SIG DETGällerHälsa.Utbildning.Eller Teknik Utvecklarvilösningarföralla,InteBaraförfåoch Utvalda。VI Skapar Och DELAR MED OSS AVIDÉERSOMSkaparVälfärdFörHelaSamhälletOberoendeAvMänniskorsInmoMsterOch Utbilding。

vårtinternationellt prisade skolsystem ochvårhälso-ochsjukvårdharbådarötötteriuUniversitetet。deÄrperfekta exempelpåsamhälleligrättvisaochhållbarulvecklingsom alla kan njuta av。透明,Jämlhhetochrättvisastyr alltvigör。Jämställllllethetoch likabehandling.Ingårivärderingar。

vi trorpåradikalÖppenhet -Öppenvetenskap,Öppna数据ochÖppna创新者。Att Dela Med Sig AV信息Försnabbarochfrämjarattsåvälekonominsomsamhälletoch kulturenförbättras。förosärdettamänsklighet我dessbästa形式。

HoppFörFramtiden.

VåraViktigasteVärderingarÄren KritiskHållningoch ensträvanefter sanning。deÄrocksåvadvärldenkanskenubehövermerännågonsin。Vi Deltar i att bygga Upp enBättreoch merhållbarvärldgenom att vara med ochlösaglobala问题。

enMångfasetterdVärldBehöverMångvetenskapligaLösningar。VIÄRKändaSOMPionjärerInom Klimatforskning。vårtglobalanätverkavmätstationerförluftkvalitetär到NyttaFörHelaVärlden。tack varevårforskningförstårmannubättreännågonsinurciscencer uppkommer。VårKliniskaBiobank Ligger IGrundenFörBanbrytandeGenforskning。viutbildarvärldensbästalareochärföregångareianvändningav大数据。

vi arbetar intensivtförenrättvisare,tryggare ochbättrevärdd。Föratlyckas.Behöverviävenzhälp

läsomrvårforskningpåverkarsamhället

SökerduNågontingannat?