tillgänglighetsutlåtande.

Dettatillgänglighetsutlåtandeharupprättats22.9.2020(Uppdaterators 20.10.2020)OchGäller赫尔辛福大学韦伯//www.elomnibus.com/。
TillgänglighetVidHelsingfors Universitet

TillgänglighetenHar Granskats AV EnUtomståendeEmertOrganation。störstadelen av de kritiska frister somupptäcktesi granskningenharÅtgärdats。dessutomuppföljstillgänglighetenmedhjälpav erettualatiskt granskningsverktyg。

Den DigitalaTjänstenUppfyller DelvisTillgänglighetskraven

//www.elomnibus.com/-webpplatsen uppfyllerännuinte kraven直到alla delar engigtLagen Omtillhandahållandeav dimitalatjänster

Icke-tillgängligtirenehåll

 1. (WCAG 1.1.1)Vissa Bilder Saknar Textalternativ。Pådeäldstasidorna kan textalternativet vara detsamma som filnamnet。Bildgallerierna har Inga Textalternativ。ävilbilderoch图我bilagor saknar textalternativ。
 2. (WCAG 1.3.1,3.3.2,4.1.2)ISöknningenAV Utbildningsprogram SaknasBeskrivningar AvFälten/ Kryssrutorna,I Nyhetsarkivet OchSöknningenAvLeadigaAnställningarGerRullgardinsMenyn InteTillräckligtngranniformOm Roll Och状态。
 3. (WCAG 1.3.1)VissaInnehållssidorHar Tomma Rubriker。
 4. (WCAG 1.3.1)墨西哥语IRubriknivåerna:PåVissaSidor Har Mellanrubrikerna Inte Tekniskt Deferierats Som Rubriker。
 5. (WCAG 1.3.1)Störstadelen Av Bilagorna Har问题SomFörsvårarAnvändningenAvSkärmläsare,T.Ex.Saknar Bilagan Struktur Och Det Finns Frister I Tabellerna。
 6. (WCAG 1.3.1)Strukturerade数据SomFramställsVisuelltFörmedlasIntetillräckligttydligt med assisterande teknik,t.ex.我偶数斯卡伦人ochpå校友。
 7. (WCAG 1.3.2,2.1.1,4.1.2)PÅVISASIDOR FUNGERAR DEN GAMLA Navigeringen OchIngångssidanInteOrdentligt Med TangentBordet。Läsordningenkan vara fel och allagränssnittskomponenterhar Inte ett tydligt namn och en tydlig roll。
 8. (WCAG 1.4.1)LänkarSärskiljsFrånTextstyckenendast MedHjälpavfärg。
 9. (WCAG 1.4.3)PÅVISSAINEHÅSSIDORÄRKONTRASTENMELLAN TEXTENS OCH BAKGRUNDENSFÄRGLINEILLINTRÄCKLIGTSTORT。Det Finnsockså问题Med Kontrasten I BILAGOR OCH BALDETTER。
 10. (WCAG 2.1.1)Man Kan Inte Tange Alla DelarAnvändatangentBordetFöratVälja元素IUtbildningsprogramssökninningensrullgardinsmeny。
 11. (WCAG 2.2.2)Tankehörnansoch赫尔辛基程序英雄影别ingen pausknapp。
 12. (WCAG 2.4.3)捐款Blanketten Har Frist I Fokusordningen。
 13. (WCAG 2.4.4)VissaInnehållssidorharförllmännaLänktexter,Somläsmer。
 14. (WCAG 2.4.6)Vissa Ikoner Har i Programmeringen Gotts Otydliga Namn,Eller Endastngelska Namn,T.ex.我inbäddadeveveor。
 15. (WCAG 2.4.7)Vissa Av Elementen IPersonsöknningenVisar Inte TangentBordsfokus。
 16. (WCAG 3.1.2)Vissa Sidor HarInnehållPåAndraSpråkÄnSidansSpråkochspråkbytethar Inte Tydliggjorts Automatiskt。
 17. (WCAG 3.2.2)NärMymäljerETTalternativ i rullgardinsmenyn med forskningsgrupperförändrassammanhanget。
 18. (WCAG 3.2.4)Förändringariwebbläsarkontexten:länkaroch pdf-filerÖppnasisamma flik eller i en ny flik。

webpppplatsen harInnehållov omfattas av lagstiftningens krav

 • Kartor Som InteÄRAvseddaFörMavigering
 • Filer Skapade Med KontorsProgram(T.ex.Docx,PDF)Som Har PubliceratsFöre23.9.2018
 • DirektsändaVeveorellerljudsändndndarsom Inte Spelas在Förat贝瓦拉斯och publiceraspånytt
 • 视频 - eller ljudinspelningar som har publiceratsföre23.9.2020
 • Innehållia2aumaidamediersomanvändarnasjälvahar producerat

UniversiteTet Har WebsidorPåden gamla plattformen som Kommer att Tas Dort。

OpropoxtellBörda

UniversitetetPublicerarÅrligenel Ansenligt Antal VideorPåwebbplatsen helsinki.fi。vi kan emellertidÄnnuinte publiceera alla Vileve itillgängligt格式。OrsakenÄroproportellbörda。VI arbetar kontinuerligtföratförbättratillgänglighetenochÅtgärdabristen。I Takt Med Att De Automatiska TextNingsSystemen utvecklas kan vi med tidentillhandahållaallt mer Virevemer Identext。

viharförbunditooss the toatförbättrade dimitalatjänsternastillgänglighet

Den Nuvarande WebPlatsensÄldsta德尔·哈特·德兰2015年,OCH标准板Sammanlagt Cirka 25 000 Sidor,BeståendeAvBland Annat Universetets Koncernsidor Och ChopeTernas,Forskningsgruppernas,Utbildningsprogrammens Och Olika Konferensers Sidor。

ManHållerPåattFörnyawebbplatsen helsinki.fi。alla sidorpå赫尔辛基.fi kommer inom ott och elthlvtÅrattersättasmed nya sidor som uppfyllertillgänglighetskriterierna。我förnyelseprojektethar man beaktattillgänglighetskravenÄndafrånlulsingsskedet。

Har duupptäcktett问题medtillgänglighetenpårvårwebbplats?

每个电子帖子杜肯e反响OMTillgänglighetendigiviviestinta@helsinki.fi.。ge ditt meddelande en rubrik(反应omtillgängligheten)ochberättaimeddelanet vilken sida och休闲问题detÄrrågaom。vi svarar dig Inom 14 dagar。

kommunikation ochsamhällsrelationer/数字kommunikation ansvararförwebbppppppplatsen赫尔辛基.fi :stillgänglighetoch汉语汉语av reserven。

Tillsyn.

OM duInteÄrnöjdMeddetsvar du harfåtteller intefågotsvarinallsinomtvåveckorkan dulämnaAnmälanOMBristandeTillgänglighet至RegionFörvaltningsvertketISödraFinland。PåRegionFörvaltningsverketswebbplats finns detbeskrivet ur du Kanlämna在enanmälanochurärendetbehandlas。

tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

RegionFörvaltningsvertket我索尔拉芬兰
inhetenförillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi.
webbtillganglighet@rfv.fi.
TelefonnummerVäxeln0295 016 000