Ansökanom docentur

InnanFakultetsRådetFattarSittBeslut,SkaRådetAvvåsakkunnigaegäraEttulåtandeom dendökandesvetenskapliga kompetens。FakultetensPedagogiskaNämndSkaGeEttulåtandeomdensökandesundervisningsförmåga。OmFakultetsRådetAnseratt at Den SomAnsökerOM Titeln Docent Uppfyller Villkoren,GörRådetenFramställningiärendet至Kansler。

matematisk-naturvetenskapligafakultenförutsätteratat den somanhållerom titeln docentutöverengodkänddoktorsavhandling har andra publikationer som toil vetenskapliga betydelse och omfattning motsvarar ytterligareenvälgodkänddoktorsavhandling inomenturensområde。

Fakultetenocksåförutsätteratt at densomsökeren docentur har bevispånegenforskningsinriktning och i det avseendetsjälvständetet。

FAKULTENFÖRUTSÄTTATTATTTILLRÄCKLIGVIKTFÄSTSVIDFÖLJANDEOMSTÄNDIGHETERVIDAVERIERENAVSÖKANDENS符号:

  • Densökandesvetenskapliga Publikationer I Internationella Serier MedSakkunnigbedömning,
  • Densökandesandel i de Viktigaste Publikationerna,
  • Kandensökande签证韩欧莱恩Harnsjälvständigforskarkarriär(t.ex. harerhållitFörhållitFörGegenforskning),
  • Hardensökandedeltagit i handlingen avlärdomsprovoch medningen av vetenskaplig forskning,och
  • Har densökandedeltagit aktivt i Internationell Verksamhet Och Vetenskapliga Konferenser Inom SittOmråde。

fakultetenförutsätterat德萨克坤尼加我是新浪ullåtandensånenydigtsommöjligt愤怒om densökandeuppfyllerverkorenförtitelnocent。AV Denna Anledning Ska de SakkunnigaTillräckligtGrundligtanalyseraSökandensvetenskapliga Produktion我是新浪Utlåtanden。

NärMandömerdododaundervisningsförmågasomkrävsförtitelnocentbeaktas docentenssärställning。EN Docent Kan Delta I Undervisningen IÄMNetOMHan EllerHonföreträderPåEttSättoMomMansärskiltKommerÖverensom,MenÄRLINTEDVISNINGSSKEDLDIGGSSKEDLIGIG。

ProvföreläsningensLängdÄRCirka25分钟。Ämnetskaväljassom Om Publiken Bestod Av Studerande Inom Incom oktuellaOmrådetochFöreläsningenIngickIenföreläsningsseriesomhör到undervisningen i det aktuellaområdet。DensökandeFårAnvändaAnteckningnarSomStöd在Provföreläsningen下。

SOMStödFörBedömnningenav undervisningsprovetAnvändsenmatrisFörBedömningAvUndervisningsförmåghomHarGodkäntsAvFakulten。VidBodömnningenFästerMenupmärksamhetVidStruktureringen Av Undervisningsitumenten Och Undervisningsstoffet,Den Vetenskapliga Grunden OchDensökandesFörmågaAttamverkaSamt VidAnvändndingenAvHjälpmedeli undervisningen och undervisningsmentsningsmaterningsmaterningsmaterningsmaterningsmaterningsmaterningsmaterningsmaterningsmaterningsmaterningsmaterningsmaterningmentsmentsmentstopingsstofetUndervisningsförmåghadöms恩格斯斯斯坦兰Försvarlig - Nöjaktig - 上帝 - Berömlig - Utmärkt。

vanligenansöker男子Om Titeln Docent I Det Skene Av Den AkademiskaKarriären,NärManrMindre Undervisningserfarenhet Eller Mindre Pedagogisk UtbildningÄnt.ex.de SomAnsökeromantällningsom UniversitetsLektor。vid enhelhetsbedömningavundervisningsförmåghhosden somansökerom titeln docentfårdärfördärföroftaeldvälgenomförtundervisningsprov en pharborltt stor stor betydelse。

Densökandesundervisningserfarenhet,Pedagogiska Utbildning,FörmågaattProduceraLäromedeloch和ARRA我不受欢迎FörvärvadeMeririterSamt Undervisningsprovet Och DenPåföljandeDiscussionenMed DenPedagogiskaNämndenChandlasSeperatnärdundlassförmågsningsförmåghedöms。

PåsåSättFårdodogökandeenredogörelsebådeöver新浪starka sidor envigtbedömnningenochÖvervilkadelområdhavundervisningsförmåghomfortfarande borde utvecklas。我zhammanfattning avhelhetsbedömningenavundervisningsförmågananges detomdensökandeuppfyller kriterierna,om Han Eller Har GodUndervisningsförmåga。

Närden som har beviljats​​ titelndocentsökeranställingoomlärareoch forskarebedömsundervisningsförmågsförmågsförmågepstemturefråndekriteriersomgällerfördenaktuellabefattenen。Vid DennaBedömningKandensökandesundervisningsförmågaförencelsenureeler enAnställningSom UniversitetsLektorBedömasSOMOtillräcklig。

FakultenenÖnskarattemoomansökerom titelndocentförhandlarmed prefektenför机构företscetenskapsområdetellermed denÄmmnesansvarigainnan han eller honlämnar在SinAnsökan。

Vid Matematisk-Naturvetenskapliga Fakultenen Brukas FastaAnsökningstiderFöroventtiteln。在läsåret2020-2021äransökningstider17.8.8.8.8.2020,15.10.-30.10.2020,15.1.-29.1.2021 och 15.4.-30.4 2021. DATUMENFÖRundervisningsprovÄR15/112020,15 / 1 2021,15 /4 2021 OCH 15/6 2021,EllerFöregåendeFredag​​Om DatumetRåkarFallaPåEttVeckoslut。

IFörhandlingarnakontrolleerar男士InstitutionsÅsiktomdensökandesområdeförocenturen。OmOmrådetFörCocenturenÄRNYTT(Vid Fakulten Finns Sedan Tidigare Ingen DocentInområdet),Ska InstitutionenLämna在en Utredning Till FakultetenOmbenämnningenAV Docenturen Och EnCommentingFöranvändndndnenavden。

AnsökanStälls直到Matematisk-naturvetenskapliga fakultenen ochsänds每张e-post som en pdf fil直到地址hr-kumpula@helsinki.fi.

直到ansökanska bifogas enmeritförteckning,enförteckningÖverdensökandes出版社ochÖvrigaforskning uppgjord gengt akademisk Bibliografisk Praxis Samt enRedogörelseFördensökandesundervisningsmeriter ellerUniversitetsportfölj.DärovannämndadokumentIngår。BilagornaLämnasPångelska。

Fakultenen Ber AttdeSökandeHuppräknar发布群体Som Finns I Web Och De Publikationer Som Har Utgivits竞争争议Skallocksåkarkeras。Dessutom Ber vi denansökandege sin egenÅsiktom vilken av publikationna som hensjälvanerkundeutgöraen lika god helhet som en doktorsavhandling。

DeAnsökandeamomedsocksåutvärdera新浪undervisningsmeriterpåbasen avFakultetetns Kriterieroch skriva In InAnsökanVilkaKriterierFörfisningskunskaperde Uppfyller,Samt Motivera Och Dokumentera DessaPåPåPåPabakriterna。

Förbodömningenavundervisningsförmåganmombedsdensökandemeddelaämnetförsittundervisningsprovnärhanellerhhanlämnar在SinAnsökan。SpråketFörunvisningsProvetKanVara Finska,Svenska Eller Engelska。

ifall enutländsksökandeinteäriethtnställningsförhållandeto to HersingforsUniversitetBördensökandeBifogaen AvTvå·甲板艺术家Bostyrkt Kopia Av Sitt Pass Samt Av Sitt Charetenbetyg。

SökandeBehöverLineLämna在新浪出版商Till到Fakultetens Kansli,Utan Kan Om Han Eller HonÖnskarSändaDemDirekt至De Sakkunniga Som Har Utsetts AvFakultetsRådet。Publikationerna Kan I RegelSändasieLektronisk形式直到de Sakkunniga。

en person somhör到Matematisk-naturvetenskapliga fookulten Kan InteVäljas到Sakkunnig。en Sakkunnig Ska Ha Minst Docentkompetens。efter att de sakkunnigas och den pedagogiskanämndensutlåtandenbeslutarfakultetsrådetomdensökandeuppfyllerverenförbeviljande av titeln docent ochgörnsframställning直到kanslern om beviljande av titeln docent。