Oppen vetenskap
Vetenskapen tillhor真主安拉。På den här sidan finns information om hur Helsingfors universitet främjar öppen vetenskap。
Vad är öppen vetenskap?

Vetenskapen är av princip öppen。forskningsresultatär avsedda att utvärderas offentlight och nyttiggöras - såväl inom vetenskapssamhället som överallt där forskningsbaserad kunskap används。

Med öppen vetenskap avses de mekanismer som används för att främja sökbarhet, tillgänglighet och användning av数据我的数字tidsåldern。Detta innebär öppna forskningsprodukter, bland annat

 • publikationer
 • forskningsdata
 • forskningsmetoder
 • oppen kallkod。

Vid sidan av forskningsprodukter avser öppen forskning även

 • oppna forskningsinfrastrukturer
 • öppna läromaterial baserade på forskning
 • Delaktiggörande forskningsprocessor, såsom medborgarforskning。

Öppen vetenskap främjar kreativitet och självreparerbarhet hos vetenskapen。Öppen tillgång till forskningsrön är även centralför det samhälleliga och globala genome aget av universitetens verksamhet。

普林西珀för öppen vetenskap

赫尔辛福斯大学,förbundit,直到校长的实践för öppen, vetenskap。

Universitetets egna riktlinjer, enligt vilka forskningspublikationer forskningsdata som producerats universitetet i princip är öppet tillgängliga, gäller真主安拉vid universitetet。Dessutom har Helsingfors universitet förbundit sig till olika nationella och international principer för öppen vetenskap。

大学mål för främjandet av öppen vetenskap beskrivs iuniversitetets strategi

 1. Helsingfors universitet publiceras forskningsresultati högklassiga vetenskapliga publiceringskanaler。
 2. Vetenskapliga publlikationer som produceras vid Helsingfors universitet är i regel fritt tillgängliga。该betyder att of är fritt tillgängliga för真主安拉på nätet。Open Access-publicering är ett krav som gäller真主安拉vid universitet och de vetenskapliga publlikationer som de producerar。
 3. 真主安拉vetenskapliga publlikationer som publiceras universitetet parallellpubliceras i universitetets publlikationsarkiv HELDA。De förs在arkivet通过forskningsdatabasen Tuhat。平行的公共信息gäller också出版者直接向公众发布信息启蒙原则för öppen vetenskap。universitet sköter vid behov om parallellpublicingen för författarens eller författarnas räkning。Arkiveringen的真主安拉出版人,我的HELDA的大学,forskning dokumenteras, bevaras och kan användas。
 4. 赫尔辛福斯大学推荐混合出版där samma utgivare får betalt för både预编号på tidskriften och för att öppna artikeln。混合出版物kan vara motiverat till vidare, om det skyndar på övergången till Open Access-publicering。大学följer utvecklingen och stnaderna för publiceringen, och vidtar i tid åtgärder som säkerställer forskningen är öppen。
 5. Examensarbeten för högre högskoleexamen och licentiatexamen samt doktorsavhandlingar publiceras i Helsingfors universitets öppna digitala arkiv HELDA。
 6. Helsingfors universitet erbjuder utbildning, stöd och anvisningar för Open Access-publicering och parallel publicering。乌特比丁根学院både在个人学院的学习中。
 7. Helsingfors大学förutsätter在orid -kod的forskarna skaffar sätter在其主页上börjar använda在其新浪的vetenskapliga的andra出版社。
 8. Vetenskapliga出版社fortsatta användning begränsas inte i onödan och villkoren som gäller användningen är tydliga。大学建议更新版本并获得许可CC的Som hör直到den maskinläsbara standardlicensfamiljen知识共享。许可建议gäller också examensarbeten。
 9. enlight vetenskapsområdenas behov och i den mån det är möjligt enlight lagstiftningen om upphovsrätt digitaliseras universitetets vetenskapliga publlikationer och examenarbeten retroaktivt。大学bidar också直到att出版者öppnas retroaktivt直到例,平行的,平行的,逆行的。

Med vetenskapliga publlikationer avses artiklar i vetenskapstidskrifter, serier, böcker och konferenspublikationer, fristående verk samt examensarbeten för högre högskoleexamen och för licentiat- och doktorsexamen。

瑞典国立大学följs även vid vetenskaplig出版人av专题家(enskilda verk) i den mån det är möjligt。

 1. 赫尔辛福大学följer och lär但是上帝的实践för hantering av skningsmaterial。我们将在samfundet大学学习bär ansvar för相信上帝的实践följs我将在此学习。
 2. 真主安拉vid universitetska följa de forskningsetiska anvisningarna om hantering och användning av forskningsmaterial och forskningsdata。Vidare måste var och en sörja för att konfidella data skyddas och datasäkerhet dataskydd iakttas i enlighting med lagstining, god forskningar och universitetets anvisningar och bestämmelser。
 3. Helsingfors universitet hör utbildning i hanteringen forskningsmaterial till introduktionen för forskare。Kunskaperna betraktas som akademiskt meriterande。在这个机构中,在这个机构中för在这个学生中,我介绍了上帝的实践,我在fråga中,我在寻找关于皮肤的材料。
 4. 赫尔辛弗斯大学utbildning stöd för hur man gör upp en datahanteringsplan och för datahantering under forskningens hela livscykel。乌特比丁根学院både在个人学院的学习中。
 5. Helsingfors universitet erskare forskningsgrupper en forskningsinfrastruktur som omfattar verktyg som stöder hantering, användning, sökbarhet och distribution av forskningsdata samt olika tjänster och lagrings-, beräknings- och behandlingskapacitet。国家和国际医疗机构aktörer医疗beaktande av de tjänster基础设施管理机构。
 6. 赫尔辛福斯大学stöd för identify och lösningar på juridiska frågor som gäller forskningsmaterial。安斯瓦里加·福斯卡那·安斯瓦拉för att avtal som gäller ägande- och nyttjanderätt直到为skningen生产者提供材料görs upp我ett så tidigt skede som möjligt,我tillämpliga为开始的skningsproject而努力。
 7. dathanteringplanen som bifogas至finansieringsansökningar ska omfatta insamling, hantering, ägande och nyttjanderättigheter, (långtids) bearing, återanvändning, publicoch planmässigt förstörande av material och data och särskilt de resser som krävs。Forskningsmaterialets元数据ska ange vem som äger informationen och juridiska begränsningar för användning av materialet。Hantering och arkiering av personuppgifter och annat känsligt material ska beaktas i datahanteringspplanen。
 8. 在Helsingfors universitet är i princip i gemensam användning och öppna之前,Forskningsdata som anknyter forskningsrön som har producerats och publicats vid Helsingfors universitet är i princip i gemensam användning och öppna。Materialet ska vara sökbart och förses med uppgifter som möjliggör referser till det. I samband med användningen av forskningsmaterialet ska materialets upphovsmän nämnas på det sätt som god sed förutsätter och Helsingfors universitet ska nämnas som källa。Ersättning kan tas ut för datahelheter som bearbetats för att tjäna näringslivets och samhällets aktörer。

Forskningsdatapolicyn gäller digitala forskningsmaterial, dvs。Forskningsdata, som produceras, används och behandlas I forskningsprojekt。

Forskningsdatapolicyn gäller varken de fysiska material som forskningsdata bygger på (t.ex。材料选用:på造纸商användningen av生物学家。

将文件和材料一并提交给我们我要做的就是处理语言问题。arkivbildningsplanen (2013, länk till intranätet Flamma som kräver inlogging), och universitetens gemensamma arkiveringskriterier för forskningsmaterial (Tutkimustoiminta。Asiakirjat、aineistot dokumentointi。赫尔辛基1997)。

Användningen av biologiskt material i forning regleras i lag och genom tillståndsförfaranden。

Forskningsdatapolicyn godkandes 2015。

Öppenhet är ett genomgående tema i Helsingfors universitets strategi för 2021-2030。

Utgångspunkten för verksamhet大学är att uppfylla kunskapsbehovet i samhället och全球。Öppet tillgängliga forskningsdata är ett viktigt redskap för att nå detta mål。

Öppen vetenskap ökar forskningens kvalitet och genomslagskraft samt erbjuder nya möjligheter för samarbete。

Öppna lärmiljöer och lärandeinnehåll skapar nya建模者för lärande och stöder kontinuerlight lärande。

Med hjälp av öppen vetenskap främjar universitetet FN:s mål för hållbar utveckling, i synnerhet demokrati, rättvisa, globalt ansvar och medborgarnas och samhällets förtroende för vetenskapen。

Läs strategy in i sin helhet。

Helsingfors universitet har undertecknat den nationella dellarationen för öppen vetenskap och forskning。

Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020-2025Främjar de gemensamt fastställda målen och rekommendationerna inom det finländska vetenskapsfältet för etableringen av öppen vetenskap。我查finländska vetenskapsfältet ingår

 • 古都
 • yrkeshogskolor
 • forskningsinstitut
 • finansiarer
 • bibliotek
 • arkiv。

Deklarationen innehåller fyra olika delområden,医务人员:

在Helsingfors大学的技术支持下förbundit sig till att främja målen我在Helsingfors大学的技术支持下与styrarbete的策略相联系stödja förverkligandet av målen我在上大学。

Helsingfors universitet undertecknade den DORA-deklarationen år 2020。

研究评估宣言,länkens innehåll på恩格尔斯卡Centrala innehåll är kravet på priitiering av kvalitativ utvärdering av forskning。

Kravet gäller såväl forskningsproducer (utöver publlikationer exemplelvis forskningsdata och källkod) samt forskningens genome - slag。Det primära kriteriet vid utvärdering av publlikationer ska alltid vara deras vetenskapliga förtjänster。

Ett annat övergripande tema för deklarationen är forskningsprodukterna och genomslaget av forskarens verksamhet ska bedömas som en helhet。På allmän nivå förutsätts att samtliga utvärderingsprocesser ska vara öppna metoderna och kiterierna som används ska vara tydliga。

我们将在赫尔辛基大学的签证下进行访问,网址是förbinder,网址是forskningsutvärdering,网址是främjande,网址是öppen。

Pris för öppen vetenskap

Helsingfors universitet delar årligen但是它是för öppen vetenskap som ett erkännande för betydane arbete med att främja öppen vetenskap。syfet med priset är att lyfta fram aktiva idkare av öppen vetenskap samt öka kännedomen从上帝实践的大学。

我们将在我们的大学工作,我们将在我们的大学工作。

Mottagare av priset

2020:forskardoktor Laura Riuttanen och den öppna undervisningen vid Avdelningen för datavetenskap

2019:Naturhistoriska centralmuseet Luomus

2018:Jaana教授回来

2017:•教授Toivonen

贝坎塔挖掘också med