forskning.

Tyngdpunkten Inom Forsknningen Vid Farmaceutiska Fakultenen LiggerPåLäkemedelsforskning。Forskningen fokuserarPåATT identifiera NYA MALFÖRläkemedelseffekter,framställaOCH utveckla NYA prodroger,utveckla NYA metoderFÖRdosering AVläkemedel,undersökaläkemedlensfarmakokinetiska OCH farmakologiska egenskaper,TA FRAM纽约TEKNOLOGI Inom可能branschen SAMTundersökasociala OCH ekonomiskafrågorMED koppling直到läkemedelsbehandlingOCH utbildatoppförmågor奴役br。

Farmaceutiskafakultenenärntvärvetenskapligforsknings- och utbildningsenhetsomÅtnjuternationell och internationell uppskatting。elceTen har eltomfattandesamarbetsnätverkoch gedigen kompletterande forskningsfinansiering。SpetsProjektet Inom Fakultetens ForskningärdetEngelsksprakigaLäkemedelsforsknesprachmet(DRP)DärFleraFramståendeForskningsgrupperIngår。

Fakultenen Koordinerar eTTRIKSOMFATTANDESamarbetsnätverkForskning,芬迈卡,Som Grundades 2019.FINPHARMA HAR SOMMålatt utveckla nya medicinska behandlingar genom att Kombinera sakunskap Inommedicin,Neurovetenskaper ochVeterinärmedicin。