DataSkydd
*Innehålletochoversättttntntntärfortfarandei produktion *

vipåhelsingforsUniversitetVärdesätterdindoctionetochrätt直到skydd av personupppgifter。var och en harrättatveta vilka uppgifter om en som har sparats och hur Uppgifterna behandlas。På丹纳Sida Samlar vi datakyddsmeddelanden om handuppgifter behandlas vid helsingfors Universitet。

kontaktpersonernaförfågorom behandlingen hittar du i de enskilda datakydddsmeddelandena。Helsingfors UniversitetsDataStyDDSOMMAMAUDNÅRDUPÅADRESSENTietosuoja@helsinki.fi.

STUMIUP OCHStudietjänster.

kontaktuppgifterförfrågorom behandling av Uppgifter

tietosuoja@hy-norssit.fi.

VADÄRÄRÄNDAMÅLETFörHACANDLESTENAV HANDUPPGGIFTER?

ÖVNINGSSKOLORNAVID Helsingfors UniversitetBehöverdinapersonuppgifterförföljandeÄndamål: 

Grundläggandeutbildning. 

 • Föratormondismentn 
 • FörEvantagning. 
 • Föratornklubbverksamhet 
 • Föratormandnaskolhälsovård
 • Föratornakolmåltiderna 
 • FöratornEcnaelovvård(Bl.a.Skolkurator-OchSkolpsykologtjänster) 
 • FöratornArdnahandledlärarpraktik 
 • FöratlianhahållaLärmiljöeroch和迪拉姆塔 

Gymnasieutbildning. 

 • Föratormondismentn 
 • förstuestangning. 
 • Föratornklubbverksamhet 
 • Föratorntnastuderandehälsovård 
 • Föratornakolmåltiderna 
 • FöratornornaStuderAndevård(Bl.a.Skolkurator-OchSkolpsykologtjänster) 
 • Föratornistanskrivningarna 
 • FöratornArdnahandledlärarpraktik 
 • FöratlianhahållaLärmiljöeroch和迪拉姆塔 

vi lagrar uppggifter om elevernas och studenternasskolgång,undervisningsarrangemang ochinlärningsresultat。 Helsingfors universitets övningsskolor utgör en del av universitetet, och hos oss bedrivs även forskning, där deltagandet kräver ett tillstånd från vårdnadshavaren/studenten. 

Vilka Uppgifter Behandlar vi?

Grundläggandeutbildning. 

 • 11架栅格kontaktuppggifter(bl.a. personbeteckning,namn,kontaktuppgifter,specialskost,hälsouppgiftersomrörundervisningsarrangemangen,wilma-användarnamn) 
 • IlevensVårdnadshavaresnamn och kontaktuppgifter,vårdnadsuppgifter,wilma-användarnamn 
 • Beslut somgäller十一(Bl.a.Skolskjuts,Specionedurevisning,Tillståndsansökningarochtillståndsbeslut) 
 • Uppgifter OMSkolgången(BL.A.Skola,Klass,Årskurs) 
 • Uppgifter OM十一卷(BL.A.Herdervisningsform,F2-Undervisning,Språkprogram,Livsåskådningsämne) 
 • Pedagogiska DokumentGällandeStöd直到十一(AllmäntStöd,萨尔斯基尔特斯斯托德,IntensifieratStöd) 
 • Uppgifter OM Invandring(BL.A.ATUMFÖRinresa到芬兰) 
 • Uppgifter om betyg ochutvärderssamtalsamtämnes-ochkursbedömningar 
 • 11 lektionsanteckningar(bl.a.frånvaro) 

Gymnasieutbildning. 

 • Studentens Grund-Och Kontaktuppgifter(BL.A.人物休闲,Namn,Kontaktuppgifter,Specialskost,HälsouppgifterSomRörutbildningSarrangemangen,Wilma-Användarnamn) 
 • StudentensVårdnadshavaresnamn och kontaktuppgifter,vårdnadsuppgifter,wilma-användarnamn 
 • Beslut somgällerstudenten 
 • Uppgifter om Studierna(BL.A.Skola,Grupp,Årskurs) 
 • Uppgifter OM students roll(bl.a. undervisningsform,språkprogram,livsåskådningsämne) 
 • Pedagogiska DokumentGällandeStöd直到学生 
 • Uppgifter OM betyg ochämnes-/ kurs- /studieavsnittsbedömningar 
 • Studentens lektionsanteckningar(bl.a.frånvaro) 

SOM Uppgifter SomHör直到SärskildaKategorierAV PersonUppgifter Behandlas 

 • religiösellerfilosofiskÖvertygelse 
 • Uppgifter omhälsa(bl.a.过敏的人)。 

VadÄrdenrättsligagrundenförbehandlingen av personuppgifter?

Behandlingen AV PersonUppGGifterÄrnödvändigFörAttulsfralttättsligförpliktelseFörplTelseFördanperancuppgiftSansvarige。Övningsskolornautgören del av Helsingfors Universitet,Och Personuppgifter KanIockåKommaattBehandlasFörvetenskapligforskning AvAllmäntIntresse。Studenterna eller derasvårdnadshavarebes om samtyckeförat达特拉iundersökningar。 

lagstiftingomÖvningskolornasverksamhet:

AvseendeGrundlägandeTubilde: 

 • Lagen OMGrundlägandeTuldilde(628/1998)  
 • FörordningenOMGrundläggandeUtbildning(852/1998)  
 • Grundskolelagen(467/1983)
 • StatsrådetsFörordningOMRiksomfattandeMålFörutbildnennnigtlagen omgrundläglägandeutbildningoch omtimfördelningi dengrundläggandeutbildnenden(1435/2001)  
 • Lagen OM EV-OCHStuderAndevård(1287/2013)
 • Lagen OM Nationella Studie-Och考试(884/2017)

avseende gymnasieutbild: 

 • StatsrådetsFörordningOMFörfarandetVidAnsökan直到Yrkesutbildning,Gymnasieutbildning OchFörberedandeTulildingEfter DenGrundlägläggandeUtbildeen(294/2014)
 • Gymnasielagen(629/1998)  
 • Gymnasieförordningen(810/1998)  
 • StatsrådetsFörordningOMAllmännaRiksomfattandeMålFörumnasieutbildneenOch OmTimfördelnningenI GymnasieUnderVisningen(955/2002)  
 • Lagen Om Studentexamen(502/2019)
 • StatsrådetsFörordningOm Studentexamen(915/2005)  
 • Lagen OM EV-OCHStuderAndevård(1287/2013)
 • Lagen OM Nationella Studie-Och考试(884/2017)

VilkaKällorSamlas Higanfuppgifter在弗罗厄斯,DVS.vilket ursprung har de?

Personuppgifter Samlas在弗洛恩eleverna och stuiternasjälvaeller derasvårdnadshavare。Andra CommertaInformatoryKällorÄr 

 • MyndighetenFörimeDiseringoch befolkningsdata(Tidigare befolkningsregistercentren) 
 • 信息索伦科斯基 
 • Studieinfo. 
 • Studentexamensnämnden 
 • elevernas och studenternas tidigareläroansterter。 

lagringstiderna

VIFÖLJERHelsingfors Universitets Arkivbildningsplan。exempelpåde uppgifter som lagras och lagringstiderna: 

 • avgångsbettgoch skiljebetyg lagras永久性。 
 • Lablopriktstiden的Lement Relaterat Till Till Till Till Till Till Till Tirl到11个Självbedömningoch portfolio拉藏。 
 • Listor Avseende Elevernas Skola Och Klasser Och Motsvarande注册Lagras I 50År。 

vilkalämnasdina Uppggifter ut到什么?

Regelmässigtulämnandeav uppgifter溜冰者直到 

 • 信息索伦科斯基(Den Nationella CentristadeIntegrationStjänstenFörStudierättersOchStudieprestationer),DärStudiePrestationer OchStudierätterSamlas 
 • Studentexamensnämndennärdälleruppgifter om stayskrivningarna(bl.a.anmälningsuppgifter) 
 • HelsingforsStadförordnandeevsavsholhälsovården 
 • StatiStikcentran,NationbellaCentretFörutbildningsutvärdering(karvi),Folkpensionsanstalten(FPA),Utbildningsstyrelsen Eller AndraMyndigheterNäriledenstuteNETHERENTUSTENTENUPPGGIFTERBehövsFöratTAGGEOMFÖRA,FöljaUPP OchStatistikföraStudierna 
 • 安德拉utbildningsarrangörer我samband med byte avläroanstalt。 

Kommer UppgifterAttÖverföras到Länderutanför欧盟? 

vivarkenÖverförellerlämnarutuituppgifterutanför欧盟。