byggprojecktet för det naturvetenskapliga体育馆på Campus Gumtäkt framskrider

Det Har Fattats Beslut Omat Placera Helsingfors Stads Och Helsingfors UniversitetsFastigher Ab:Segensamma Projekt Helsingin Luonnontiedelukio(Helsingfors Naturvetenskapsgymnasium)PÅ校园Gumtäkt。

Byggnadens project jettplan godkändes av Helsingfors Universitetsfastigheter Ab:s styrelse i 2020年12月。Helsingfors stad har dessutom inlett beslutsprocessen kring hyrandet av lokalerna för体操运动员räkning。Sektionen för byggnader och allmänna områden vid stadsmiljönämnden i Helsingfors stad har beslutat föreslå för stadsstyrelsen att staden hyr byggnaden。在赫尔辛福斯的法律援助中心为你的淫荡之旅stadsfullmäktige。

Om besluten är positiva kommer närmare planering av nybygget inklusive tillståndsprocessen att framskrida under våren。Målsättningen är att inleda byggandet under sommaren 2021。Det uppskattatt gymnasium eleverna ska kunna inleda sina studies i den byggnaden på helsingforts university Campus Gumtäkt hösten 2023。

美国萨马特医科大学

Målsättningen är att naturvetenskaps体操运动员verksamhet ska flyttas till nybygget på adressen Pehr Kalms gata 5 och till andra undervisnings och motionslokaler som hör till Helsingfors universitet。Också universitetet kan använda gymnasium lokaler för sin verksamhet。我们会安排好领导,直到他们变得灵活lokalanvändning och förbättrar samarbetsförutsättningarna mellan gymnasium和universitet。

ProjektetStöderdomfattandeVetenskapsfostrandeVerksamheten OchLärarutbildenenvid Helsingfors Matematisk-Naturvetenskapliga Fakultet OchGöretMörigtatsteartesta nyasamarbetsidéermed partnergymnasiet。PåSammaGångGesocksågymnasieelevernamöjlighetattpåmycketnärahållföljamed her vetenskap bedrivs vid elt toppuniversitet。ManRäknarocksåmedatt kolans paining i anslutning直到校园Kommerattökaytheretförstudier我gumtäkt。

lärmiljö som stöttar ungdomarnas mognad och utveckling

从始至终都是德军的计划。Lokalerna planeras för att passa真主安拉level och vara en lärmiljö som stöttar ungas mognad och utveckling。

Lokalerna möjliggör också ökad samhörighet på校园och hela området。丹麦,gården stöttar, gemenskap, läroplanens målsättningar。Gården bildar också en parkliknande skvär på Gumtäktsbacken。到坦格拉校区的体操运动员gård。

Lokalerna möjliggör också ökad samhörighet på校园och hela området。丹麦,gården stöttar, gemenskap, läroplanens målsättningar。Gården bildar också en parkliknande skvär, som enligerna ska ha en gångvägsförbindelse直到古斯塔夫·瓦萨斯väg。Anläggandet av gångvägsförbindelsen är beroende av detaljplanens tidsschema。

Den nya byggnaden ska byggas i trä, ha fem våningar och en partiell källarvåning。Byggnaden är energi- och livscykeleffektiv samt koldioxidsnål。