有dosentiksi

Dosentti在Akateeminen Arvo,JokaMyönnetäännantuksenaTieteellisistäJAOpetuksellisista Ansioista。杜塞林arvonmyöntäätiedekunnanesityksestä赫尔辛因斯林·斯莱蒂。杜塞林Arvoa Voi Hakea Tiedekunnasta Hakuaikojen Puitteissa Kaksi Kertaa Vuodessa。

Hakumettely DosentiksiValtiotieteellisesessätedekunnassa

关于osoitus siitä, että sen saaneella henkilöllä关于perusteelliset tiedot omalta alaltaan, hyvä opetustato ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn。Valtiotieteelliseltä tiedekunnalta voi hakea dosenn arvoa kahdesti vuodessa。Hakuajat ovat 1. - -31.3。是1. - -30.9。Hakemukset osoittaan valtieteelle tiekunnalle ja lähetetään osoitteseevalt-dosentit@helsinki.fi

Yliopistolain Mukaan Dosentin Arvo Voidaan HakemuksestaMyöntääHenkilölle,Jolla on Perusteelliset Tiedot omalta朝鲜省夏天奥拉省泰国·奥纳里塔

Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan kansleri myöntää dosenn arvon tiedekuntaneuvoston esityksestä。Johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto voi harkita doisen arvon esittämistä sen perusteella, katsooko se arvon myöntämisen tiedekunnan, laitoksen tai oppiaineen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi。

dosenn pätevyyden yleisenä kriteerinä on, että dosenn arvoa hakevalla on hyväksytyn väitöskirjan lisäksi muita julkaisuja siten, että kyseiseen dosenn arvon alaan kuuluvat tutkimukset tieteelliseltä merkitykseltään ja määrältään vastaavat kuutta väitöskirjaan hyväksyttävää artikkelia。Julkaisujen tulee olla vertaisarvioituja ja haetun dosenn arvon alan kannalta keskeisiä。Lisäksi jukaisujen on osoitettava hakijan tutkimuksen korkeatasoisuutta ja laajuutta, kykyä luoda väitöskirjan jälkeen uutta tieteellistä tietoa sekä kehittymistä itsenäisenä tutkijana。Useamman henkilön kirjoittamissa julkaisuissa tulee yksilöidä hakijan oma osuus mahdollisimman selvästi。Mikäli julkaisuissa on käytetty samaa aineistoa kuin väitöskirjassa, hakijan tulee antaa selvitys julkaisujen suhteesta väitöskirjatutkimukseen。

Hakijan上lisäksiannettavanäyttöäitsenäisentutkijanuran luomisesta(ESIM。omaan tutkimukseen saatuun rahoitukseen),osallistumisestaopinnäytetöidenJA tieteellisten tutkimusten JA /泰väitöskirjojenohjaukseen,SEKA aktiivisesta osallistumisesta alansakansainväliseentoimintaan JA tieteellisiin kokouksiin。

Tieteellisestä pätevyydestä hankitaan lausto kahdelta asiantuntijalta, jollei sitä erityisestä syystä pidetä柏油毯。Lopullisen päätöksen tieteellisestä pätevyydestä tekee tiedekuntaneuvoto käyttäen apunaan saatuja asiantuntijalausuntoja。

Opetustaitovaatimukset

dosentita vaaditaan hyvä opetustaito。Sitä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäytteellä osoitettu opetuskyky。Dosentuurin hakijan在pääsääntöisesti annettava julkinen opetusnäyte, ellei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana。

Kielitaitovaatimukset.

dosentita vaadaan sama kielitto kuin yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin eli opetuskielen hallinta sekä suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito。

Ulkomaalaiselle sekä Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen, voidan myöntää dosentin arvo, vaikka hän ei osoittanut Suomen ja ruotsin kielen taitoa。

关于osoitus siitä, että sen saaneella henkilöllä关于Helsingin yliopistossa totetetun arvioinnin mukaan kyseisellä alalla tietyn tasoinen tieteellinen pätevyys ja kyky itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn。Yliopistossa työskentelevät ja akateemista uraa sunnittelevat henkilöt hakevat dosen arvoa tyypillisesti opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin toisen portaan eli post doc -vaiheen lopppupuolella tai kolmannella portala。Arvo huomiodaan yhtenä tekijänä arvioitaessa henkilön tehtävän sijoittumista palkkausjärjestelmässä。

arvon perusteella oikeutta opettaa yliopistosa tai saada mitään henkilöstölle kuuluvia etuja, eikä dosentila ole pelkän arvon perusteella oikeutta opettaa yliopistossa tai saada。堪萨斯Aktiivisten ja yliopiston yhteistyöhön halukkaiden dosenttien asiantuntemuksen hyödyntäminen tapahtuu parhaiten niin, että tiedekunta tekee dosenten kansa erillisellä lomakkeella sopimuksen, johon sisällytetään yhteistyön muodot ja ehdot。Sopimuksen tekemenedellyttää aina halukkuutta molemmilta osapuolilta。Sopimuksen hyväksyy tieteenalavastaava ja tutkimuksesta vastaava varadekaani ja allekirjoittaa tutkimuksesta vastaava varadekaani, joka harkitsee onko Sopimuksen tekemen tiedekunnan tarpeiden ja etujen mukaista。

欢迎访问pysyvä, eikä siitä tarvitse luopua, toisin kuin aiemmin, ylimmän eläkeiän saavuttamisen yhteydessä。Se myös säilyy henkilöllä, joka tulee valituksi教授oriksi dosenen arvon saamisen jälkeen。kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista hakea dosenn arvoa omasta yliopiststa教授。欢迎来到我们的家乡eläköityneiden堪萨斯大学教授。

dosenn arvoa koskevan hakemuksen vireille panemisesta (m. julkaisujen riittävyydestä) ja dosenn arvon alasta (nimikkeestä) tulee neuvotella tieteenalavastaavan ja oppiaineen教授堪萨斯州。Jos dosenn arvon ala on uusi (alalla ei ole ennestään yhtään dosenttia tiedekunnassa),在hakemukseen liitettävä tieteenalavastaavan selvitys ja perustelu alasta。Tieteenalavastaavan在她的puolletava uutta alaa。Dosenttinimikkeet eivät saa olla liian suppeita, eikä erityisestis -sanan avulla muodostettuja alan täsmennyksiä tule käyttää。Useimmissa tapauksissa nimikkeet ovat oppiaineiden mukaisia。

Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto voi harkita dosenn arvon esittämistä sen perusteella, katsooko se arvon myöntämisen tiedekunnan tai tieteenalan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi。

vapaamotoinen hakemus osoitetaan valtieteelle tiekunnalle ja lähetetään osoitteseevalt-dosentit@helsinki.fihakuajan loppuun mennessa。Hakemuksia vastaanotetaan ainoastaan sähköisessä muodossa。Hakuasiakirjat nimetään selkeästi (esim。sukunimi_etunimi_ansioluettelo.pdf)。

Hakemuksesta tulee käydä ilmi dosenn arvon ala (nimike) ja hakijan osoite- ja muut yhteystiedot (kotiosoite, sähköpostiosoite, puhel盲,henkilötunnus) sekä perustelut hakemukselle (miksi haet kyseistä dosenn arvoa Helsingin yliopiststa)。Lisäksi tarvitaan tieto väitöskirjan ohjaajista;我愿与你共度亚洲时光。

Hakemuksen liitteinä tulee olla

 • tarvittaessa: pystyttävä todistamaan oikeaksi,
 • selvitys opetusansioista (tehdaane-lomakkeella),
 • Englanninkielinen julkaisuluettelo,Joka Noudattaa赫尔辛林Yliopiston Tuhat-Julkaisutietokanananryhmittelyä(HooM。卡特索ohjeistusta.) ja johon on merkitty erikseen ne julkaisut, jotka lähetetään arvioitaviksi,
 • Todistukset Kielitaidosta(ElleiSisällyHersinginYliopistossosa Suoritentuun Tutkintoon),
 • Ulkomaalaiselta hakijalta kopio passin nimiösivusta,
 • Muualla Kuin Helsingin Yliopistossa Tohtorintutknon苏航Itta Kopio Tutkintotodistuksesta(Valmistumispäivä,Ala),
 • Motivaatiokirje,Jossa Perustellaan,Miksi Hakija Haluaa Dosentin ArvonValtiotieteellisäTiedekunnastaJaEsitetään,Miten Hakija Voisi Dosentin Arvon Saatuaan Osallistua Tiedekunnan Toimintaan。
 • LisäksiHakemukseenLiitetäänNeJulkaisut,Joiden Perusteella Hakija Toivoo Asiantuntijoiden arvioivanTieteellistäpätevyttääändosentiksi。Hakemukseen在MahdollistaLiittääKorkeintaan10 Julkaisua。Tiedostotnimetäänselkeästijanumeroidaan(esim。sukunimi_etunimi_julkaisu1.pdf)。赫尔辛林yliopiston tai Haka-Verkostoon KuuluvienYliopistojenKäyttäjätunnuksillaSuureet TiedostotvoiLähettääPakattunayhteen kansioon(.zip)käyttämälläFunet filesend -palvelua。Mikäli hakijalla ei ole tunnuksia, hän voi ottaa yhteyttä osoitteellavalt-dosentit@helsinki.fiJa lähetämme kutsun, jolla pääsee lähettämään tiedostot meille。

Tiedekunnassa toimii dosenttitoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii tutkimuksesta vastaava varadekaani ja jäseninä kaksi教授,kolme muuhun opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, joilla on dosenn arvo ja yliopistopedagogiikan lehtori。Toimikunnan tehtavana上

 • Tarkastaa dosentuurihakemukset (julkaisujen riittävyys, dosenn ala, opetustato, tieteenalavastaavan puollolla osoitettu tarve) ja hyväksyä asiantuntijaehdotukset;
 • Valmistella TiedekuntaneuvostolleDosentuurinPätevyysvaatimuksiinLiittyviäioita;
 • Kehittää dosentti- instituutita ja edistää dosenttien integroitumista tiedekuntaan;
 • Muut dekaanin toimikunnalle määräämät tehtävät。

Dosenttitoimikunta hyväksyy dosenten arvoa koskevat hakemukset ja tieteenalavastaavavaavavaavan esittämät asiantuntijat。Hakemus lähetetään asiantuntijoille lausuntoa varten toimikunnan hyväksymisen jälkeen。Hakijan väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia asiantuntijana ja vähintään toisen asianuntijoista on oltava Helsingin yliopistulkopuolinen。Asiantuntijoilla 2 kuukautta aikaa lausunnon antamisee。Jos molemmat asianuntijalausunot pooltavia, arviaidan vielä hakijan opetustaito。

Puoltavien asiantuntijalausunjen ja opetustaitolautakunnan antaman lausunnon jälkeen tiedekuntaneuvosto päättää, onko hakijalla dosentita vaadittava tieteellinen pätevyys, hyvä optestaito ja kielitaito sekä esittääkö se kanslerille dosenn arvon myöntämistä hakijalle。

多森·阿尔文myöntämisestä päättää kansleri。

这是一种很好的治疗方法。Dosentiksi hakevien optestaidon arviinnissa noudatetaan tiedekunnan yleisiä ohjeita opetustaitotoimikunille。

Ks。我是印度的一名农民。

祝您愉快pitää näyteluentonsa它是最重要的。你好opetusnäyte kestää 20分钟。

dosenn arvon haun yhteydessä on mahdollista antaa yksi opetusnäyte。Mikäli hakijan opetustaito arvioidan riittämättömäksi dosentin arvoon, hakijalta edellytetään mahdollisen uuden haun käynnistämiseksi selvitystä opetustaitonsa kehittämisestä edellisen hakukierroksen jälkeen。