Avoin tiede
赫尔辛斯在瓦赫瓦斯的siteoutouten在十八周。Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten yliopisto edistää avointa tiedettä。
Mitä关于avoin tiede?

Tiede在lähtökohtaisesti avointa。Tutkimustulokset on tarkoitettu julkisesti arvioitaviksi ja hyödynnettäviksi - sekä tiedeyhteisössä, että kaikkialla, missä tutkimukseen perustuvaa tietoa käytetään。

Avoimella tieteellä viitataan niihin mekanismeihin, joilla tieteellisen tiedon löydettävyyttä, saavutettavuutta ja käyttöä edistetään digitaalisena aikana。Tämä tarkoittaa avoimia tutkimustuotoksia, joita ovat muun muassa

 • julkaisut
 • tutkimusdata
 • tutkimusmenetelmat
 • avoin lahdekoodi。

Avoin tiede tarkoittaa tutkimustuotosten ohella myös

 • avoimia tutkimusinfrastruktuureita
 • 图特基穆克看到了秘鲁
 • Kansalaistieteen kaltaisia osallistavia tutkimusprosesseja。

Avoin tiede edistää tieteen rotettavuutta ja itsensä korjaavutta。Tutkimustiedon avoin saatavuus登录keskeistä myös yliopistojen toiminnan yhteiskunnallisen ja globaalin vaikuttavuuden kannalta。

Avoimen tieteen periaatteita

Helsingin yliopisto的sitoutunut vahvasti avoimen iaatisiin ja käytäntöihin。

yliopistonomat linjaukset, joiden mukaan yliopistonpiirissä tuotetutkimusjulkaisut ja tutkimusdata ovat lähtökohtaisesti avoimesti saatavilla, koskevat jokaista yliopistolaista。Lisäksi Helsingin yliopisto on sitoutunut erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin avoimen tiateisiin periaatisiin。

Yliopiston tavoitteet avoimen tieteen edistämiseksi在kuvattuyliopiston strategiassa。

 1. Helsingin yliopistossa tutkimustulokset julkaistaan korkeatasoisissa tieteellisissä julkaisukanavissa。
 2. Helsingin yliopiston piirissä tuotetut tieteelliset julkaisut ovat lähtökohtaisesti avoimesti saatavilla。Avoimesti saatavilla oleva julkaisu on kenen tahansa luettavissa, milloin ja missä tahansa internettin kautta。Avoimen julkaisemisen vaade koskee kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä ja heidän tuottamiaan tieteellisiä julkaisuja。
 3. kaikistissa tuotetut tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan yliopiston julkaisuarkisto HELDAan。Tallentaminen tapahtuu Tuhat-tutkimustietojärjestelmän kautta。rinnakkaistallenusvelvoite koskee myös julkaisuja, jotka on julkaistu suoraan avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti toimivassa julkaisukanavassa (ns.)kultainen malli)。Yliopisto tekee tarvittaessa rinnakkaistallennuksen kirjoittajan tai kirjoittajien puolesta。jukaisujen kattava tallentaminen HELDAan takaa yliopiston tutkimustoiminnan dokumentoinin, pitkäaikaisen säilyvyyden ja jatkokäytön。
 4. Helsingin yliopisto ei suosittele julkaisemista, jossa samalle julkaisijle maksetaan sekä lehden tilausmaksu että maksu yksittäisen artikkelin avaamiseksi。我们的后代将会和我们的后代一起生活在一起siirtymistä täysin我们的后代将会生活在一起。Yliopisto seuraa avoimen julkaisemisen kehittymistä sekä julkaisemisen kokonaiskustannuksia, ja ryhty ajoissa tarvittaviin toimiin tutkimuksen avoimuuden varmistamiseksi。
 5. Helsingin yliopiston ylemmän korkeakoulututkinnon ja lisensiaatintutkinnon opinnäytteet sekä väitöskirjat julkaistaan yliopiston avoimessa digitaalisessa arkistossa HELDAssa。
 6. Helsingin yliopisto tarjoaa koulutusta, tukea ja ohjeita avoimeen julkaismiseen ja rinnakkaistallentamisen。tarjotaan库鲁图斯塔sekä opintojen osana että henkilöstökoulutuksena。
 7. Helsingin yliopisto edellyttää, että tutkijat ottavat käyttöön ORCID-tunnisteen, liittävät tunnisteen omaan Tuhat-profiiliinsa ja hyödyntävät sitä tieteellisissä julkaisuissa ja muissa tuottamissaan tietoaineistoissa。
 8. Tieteellisten jukaisujen jatkokäyttöä ei rajoiteta tarpeettomati ja käyttöehdot tuodaan selkeästi esille。Yliopisto suosittee yleistä标准化muotoista koneluettavaaCreative Commons -linsenssiperheeseen kuuluvaaCC的-lisenssin ajantasaista versiota。lissisusitus koskee myös opinnäytteitä。
 9. Tieteenalojen tarpeiden ja tekijänoikeussäädösten suomien mahdollisuuksien mukaan yliopiston tieteellisiä julkaisuja ja opinnäytteitä digitoidan takautuvasti。Yliopisto edistää myös julkaisujen takautuvaa avaamista esimerkiksi rinnakkaistallennuksen ja väitöskirjojen takautuvan tallennuksen avulla。

Tieteellisellä julkaisulla tarkoitetaan artikeleita tieteellisissä lehdissä, sarjoissa, kirjoissa ja konferenssijulkaisuissa, erillisteoksissa sekä ylemmän korkeakoulututkinnon ja lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen opinnäytteitä。

Yliopiston linjauksia noudatetaan mahdollisuuksien mukaan myös monografiamuotoisessa (yksittäisteokset) tieteellisessä julkaisemisessa。

 1. Helsingin的鹦鹉数量为hyvää aineistonhallintatapaa。Jokainen yliopistoyhteisön jäsen on vastuussa hyvän aineistonhallintatavan noudattamisesta。
 2. Jokaisen yliopistolaisen on noudatettava tutkimuseettisiä ohjeita tutkimusaineistojen ja -datan hallinassa ja avaamisessa sekä huolehdittava rottamuksellisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta lainsäädännön, hyvän tieteelisen käytännön sekä yliopiston antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti。
 3. Helsingin yliopisto sisällyttää tutkimusaineisto-osaamisen tutkijoiden perehdytykseen sekä ottaa tämän osaamisen huomioon akateemisessa ansioitumisessa。Tiedekunnat ja laitokset sekä vastuulliset tutkijat vastaavat opiskelijoiden ja tutkimushenkilöstön perehdyttämisestä hyvään aineistonhallintatapan。
 4. Helsingin yliopisto tarjoaa koulutusta ja tukea aineistonhallintasuunnitelmien laatimiseen sekä datanhallintaan tutkimuksen elinkaaren ajan。tarjotaan库鲁图斯塔sekä opintojen osana että henkilöstökoulutuksena。
 5. Helsingin yliopisto tarjoaa tutkijoille ja tutkimusryhmille tutkimusdatainfrastruktuurin, joka käsittää datan hallintaa, käyttöä, löytyvyyttä ja jakamista tukevia työvälineitä, palveluita sekä tallennus-, laskenta- ja käsittelykapasiteettia。Datainfrastruktuuri rakennetaan ja sitä kehitetään yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, ottaen huomioon myös näiden tarjoamat palvelut ja infrastruktuurit。
 6. 赫尔辛基的朋友们都很喜欢他,他们都很喜欢他。Vastuulliset tutkijat vastaavat siitä, että tutkimuksessa syntyvien aineistojen omistusja käyttöoikeuksia koskevat sopimukset tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, soveltuvin osin ennen tutkimushankkeen alkua。
 7. Rahoitushakemuksiin liitettävissä aineistonhallintsuunnitelmissa on otettava huomioon aineiston ja datan kerääminen, käsittely, omistajuus ja käyttöoikeudet, (pitkäaikais)säilytys, uudelleenkäyttö ja jukaiseminen, suunnitelmallinen tuhoaminen sekä erityisesti niiden vaatimat resssitarpeet。Tutkimusaineistojen metadatassa on mainittava Tutkimusaineistojen omistaja oikeudelliset rajoitukset Tutkimusaineistojen käytölle。Henkilötietojen我希望你能听我说käsittely我希望säilyttäminen我能听我说。
 8. Helsingin yliopiston piirissä tuotettu, julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimusdata lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa。Aineiston löydettävyydestä ja viitattavuudesta on huolehdittava。Aineistojen käytön yhteydessä tutkimusaineistojen tekijät on mainittava hyvän tavan mukaisesti ja Helsingin yliopisto on mainittava tutkimusaineistojen lähteenä。Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan toimijoiden käyttöön jalostetuista datakokonaisuuksista voidan periä korvus。

Tutkimusdatapolitiikka koskee tutkimushankkeissa tuotettavia, käytettäviä ja muokattavia digitaalisia tutkimusaineistoja eli tutkimusdataa。

Tutkimusdatapolitiikan ulkopuolelle关于rajattu fyysiset aineistot,加入tutkimusdata perustuu (esim。Paperiaineistot) sekä biologisen tutkimusmateriaalin käyttö。

tutkimustoiminassa syntyvien asiakirjojen ja aineistojen säilytystä ohjaavatasiakirjojen säilytysohje eli arkisonmuodostussuunnitelma (2013, linkki vie Flamma-intranetiin ja vaatii kirjautumisen)ja yliopistojen yhteistyönä laadittu tutkimusaineistojen säilytyskriteeristö (Tutkimustoiminta。Asiakirjat、aineistot dokumentointi。赫尔辛基1997)。

生物材料käyttöä tutkimuksessa ohjaa erillinen lainsäädäntö sekä lupakäytännöt。

Tutkimusdatapolitiikka hyväksyttiin vuonna 2015。

Helsingin yliopiston 2021-2030 strategiassa avoimuus在yksi läpäisevistä teemoista。

Yliopiston toiminnan lähtökohtana on vastata yhteiskunnan ja globaaleihin tiedon tarpeisiin。Avoimesti saatavilla oleva tutkimustieto在tärkeä väline tämän tavoitteen saavuttamisessa上。

Avoin tiede edistää tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta。Se tarjoaa uusia yhteistyön mahdollisuuksia。

Avoimet oppimisympäristöt ja -sisällöt希望我们的人民生活在一起。

Avoimen tieteen avulla yliopisto edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti demokratiaa, oikeudenmukaisuutta, globaalia vastuuta sekä kansalaisten ja yhteiskunnan rottamusta tieteeseen。

卢strategia kokonaisuudessaan。

Helsingin yliopisto on allekirjoittanut kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen。

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025Edustaa suomalaisen tiedekentän yhteisesti määrittelemiä tavoitteita ja suosituksia avoimen tieteen vakiinnuttamiseksi。Suomalaiseen tiedekenttään kuuluvat mm.yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat, kirjastot ja arkistot。

Julistukseen sisältyy neljä osa-aluetta, joille kaikille rodaan oma linjauksensa:

Liittymällä julistukseen Helsingin yliopisto on sitoutunut edistämään julistuksen tavoitteita osana omaa strategia- ja ohjaustyötään sekä tukemaan tavoitteiden toteutumista yliopistolisten arjessa。

Helsingin yliopisto allekirjoitti kansainvälisen DORA-julistuksen vuonna 2020。

DORA-julistuksen(研究评估宣言)Keskeisenä sisältönä关于vaatimus tutkimuksen laadullisen arvioinsisjaisuudesta。

Vaatimus koskee sekä tutkimustuotoksia (julkaisujen lisäksi esimerkiksi tutkimusdata ja lähdekoodi) että tutkimuksen vaikuttavuutta。Julkaisujen arvioinnissa ensisijaisena kriteerinä tulisi aina olla niiden tieteelliset ansiot。

Julistuksen toinen kokoava teema on, että tutkimustuotoksia ja tutkijan toiminnan vaikuttavuutta tulisi arvioida kokonaisutena。Yleisellä tasolla kaikilta arviointiprosesseilta edellytetään avoimuutta sekä käytettävien menetelmien ja kriteerien selkeyttä。

Allekirjoittamalla DORA-julistuksen Helsingin yliopisto haluaa osoittaa sitoutumistaan tutkimuksen arvioinin kehittämiseen, vastuulliseen metriikkaan ja avoimen tieteen edistämiseen。

Avoimen tieteen palkinto

Helsingin yliopisto jakaa vuosittain Avoimen tieteen palkinnon tunnustukseksi merkittävästä Avoimen tieteen edistämisestä。Palkinnon tavoitteena on nostaa esiin avoimen titiivisia toteuttajia, sekä lisätä tietoa hyvistä käytännöistä yliopistossa。

Palkinnon saajina ovat olleet yksittäiset tutkijat ja opettajat, hankkeet ja yliopiston yksiköt。

Palkinnon saajat

2020:tutkijatotori Laura Riuttanen sekä Tietojenkäsittelytieteen osaston avoin opetus

2019:Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

2018:professori Jaana回来

2017:professori•Toivonen

Tutustu myo
发表在
1 viikko 1 päivä ago