FOTOFROFROFERING OCH FILPISPELNINGPÅBÅBOING

Helsingfors Universitets BibliotekÄRen enfentrig平台。DETÄRILLÅTETatt fotografera och filmapåformentrigaplander。

Kajsahuset,Campusbiblioteken Och UniversitetetsLucenteterÄRIFörsta手闸门LugnaMiljöerDärUniversitetets Studerande Och Personal Kanbeta,所有照片och filminspelning skaalltsåutföraspåeletstördantsättatetstetstörbiblioteketskunderstrststea

FOTOFRAFROFERING OCHFILPISPELNINGFörPRIVATBRUKÄRILLITÅTETPÅFORENTLIGAPLATSER SOM BIBLIOTEKET。

ManFårfrittfotografera och filma bibliotekets byggnader och lokalersomäröppnaförallmänhetenförvörvatbruk,förutsattatt男子Intestörbiblioteketsverksamhet。

Föratfotograferaeller filma personerbehövsalltid derastillstånd。

I Alla LokalerSomärÖppnaFörallmänhetenMåsteMynärMymorograferareller filmar se till att detInteStörkunernasarbetsro eller personens arements,ochocksåtaljudnivåniebeaktande。

Detärocksåmöjligtatt hyra Helsingfors Universitets Lokaler Som Bakgrung直到Filminspelninnal。

Kontakta Bibliotekets KommunikationSteamPåföfrandföratKommaÖverensOm Tidtabell Och Andra Snerlowemang Om DuärStruelleradAV Actna enInspelningFören胶片,电视,en Reklam EllerNågonannankommersiell filminspelning。

Bibliotekets KommunikationSteam:hulib-viestinta@helsinki.fi.Eller Veera Ristikartano。

veera.
ristikartano.
专业人员
Helsingfors Universitets Bibliotek.

DetUppbärsiegel en avgiftföranvändndingav helsingfors Universitets Biblioteks Lokaler Som Inspelningsplatsför和änFönFörMedier。VIDInspelningardärkundenärnågon·赫尔辛福大学Univers eller Hucsärdratisattavändalokalerna。

Fotografering i Bibliotekets Lokaler Hu Och Hucs /€,妈妈0% andra Kunder /€,Inkl。妈妈24%
FilmteamPå1-2人人
HyraFörSpnernelningsplatsen,Grundavift *
0.00 150,00 /påbörjadtimme *
StörreProjekt**
HyraFörPsplelningsplatsen,格朗达瓦威特
0.00 150,00 /påbörjadtimme
Handeralkostnaderförbibliotekets个人,strandemang 124,00 /påbörjadtimme
Vaktmästartjänster,vid behov Engigt Sektorn Lokaler Och Fastigheter外部Prislistan

* Bibliotekets Fastigheter Och LokalerSomärÖppnaFörAllmänhetenFårFotograferasoch Filmas FrittendastFörPrivatBruk。FörananFotografraferingEller Inspelning Ensam,Med En Modell Ellerdärnågonintervingjuas Ska Grundaviften Betalas。

**电影电视电视 - 产品,Reklamfilmer,Andra Filmteam Med Tre Eller Fler Perserer。

MER信息OMPrissättning:hulib-viestinta@helsinki.fi.