Forskare undersoker户珥coronavarens undantagstillstand har paverkat skolgangen och elevernas valbefinnande

9.6.2020
我Helsingfors古都och Tammerfors古都undersokning, som paborjats我maj utreds undantagstillstandets inverkan pa skolgang undervisning och valbefinnande。地中海Forskningsdata哈尔samlats enkater riktade直到个人inom grundlaggande undervisningen,海拔高度och vardnadshavare。

Pa浅滩av undantagstillstandet som coronaviruset orsakat overgick男人snabbt直到distansundervisning inom grundlaggande undervisningen我芬兰。为丙氨酸stoda utbildningsanordnare och skolor我utvecklandet av verksamheten samlas侦破ν信息om户珥undervisningen organiserades undantagstillstandet之下。

En helhetsbild av户珥undantagstillstandet paverkat skolgangen

我窝landsomfattande undersokningen utreds户珥undantagstillstandet har paverkat barnens研究人,skolornas个人samt familjernas valbefinnande。地中海Syftet undersokningen ar att skapa en helhetsbild av户珥undantagstillstandet paverkat skolgangen samt att samla信息som forberedelse有限公司青年skoltermin。

- Vad吉利莲lararnas arbete vill vi granska平淡annat常侧重hurdant de upplever att de fatt av ovriga larare och skolans ledning下varen och hurdana lardomar窝har varen har gett民主党,konstaterar教授Risto Hotulainenoch forskardoktor赖莎Ahtiainen弗兰Centret utbildningsevaluering头脑的vid Helsingfors古都。

——芬兰skolsystem bygger starkt pa jamlikhetsprincipen。Att窝principen forverkligades undantagstillstandet har码头强度下varit en sjalvklarhet。直到exempel har organiserandet av undervisningen och tillgangen到数字utrustning (t.ex。芭芭拉global investors) varierat梅兰olika skolor pa sa vis att en del av arrangemangen forutsatt mera arbete och ekonomiska resurser av familjerna,萨格尔Tammerfors古都bitradande教授Mari-Pauliina Vainikainenvid Forskningsgruppen undervisning, utvardering och inlarning。

——六世granskar落水洞tva viktiga jamlikhetsfragor:户珥stodet为larande och skolgang har forverkligats undantagstillstandet下,户珥samt bedomandet har varierat, preciserar Vainikainen。

——Valbefinnande och inlarning ar starkt sammankopplade。我undersokningen granskar vi户珥elevernas vardag har forlopt vad吉利莲直到exempel varma maltider och somn, berattar教授Arja Rimpela弗兰Forskningsgruppen为framjandet av谷仓och联大halsa vid Tammerfors古都。

——vardnadshavarnas del studerar vi户珥skolgangen undantagstillstandet har belastat民主党。Betraffande skolans个人granskar vi户珥mycket arbetet har belastat民主党och户珥德哈尔aterhamtat团体undantagstillstandet下,fortsatter Rimpela。

Enkat到个人,海拔高度och vardnadshavare

在地中海Forskningsdata samlades elektroniska enkater, som skickades直到rektorer, larare, elevvardspersonal och ovriga som jobbar地中海海拔高度samt海拔高度我klasserna十och 1-10-klassisters vardnadshavare vid samtliga skolor inom窝grundlaggande utbildningen我芬兰。Situationen foljs upp lasaret下2020 - 2021。

Undersokningen forverkligas我samarbete梅兰Centret utbildningsevaluering头脑的vid Helsingfors古都samt Forskningsgruppen utbildning, utvardering och inlarning(真正的)och Forskningsgruppen framjande av谷仓och联大halsa (NEDIS) vid Tammerfors古都。Undersokningen finansieras av Utbildnings——och kulturministeriet。

Kontaktpersoner

教授Risto Hotulainen
Helsingfors古都Centret utbildningsevaluering头脑
risto.hotulainen@helsinki.fi
+ 358 50 520 1664

Forskardoktor赖莎Ahtiainen
Helsingfors古都Centret utbildningsevaluering头脑
raisa.ahtiainen@helsinki.fi
+ 358 50 3182 186

Bitradande教授Mari-Pauliina Vainikainen
Tammerfors古都Forskningsgrupp utbildning, utvardering och inlarning(真正的)
mari-pauliina.vainikainen@tuni.fi
+ 358 50 4377 303

教授Arja Rimpela
Tammerfors古都Forskningsgrupp framjande av谷仓och联大halsa (NEDIS)
arja.rimpela@tuni.fi
+ 358 50 5698 285