Änddingar我PF-Ansokan直到普通士劳斯斯特鲁尔2022-2023

Antagningsleden Till到PF-UtbildningFörvivisorsexamen(PF-Ansökan)ÄRAntagningsLezen直到ProvisorsstudierFörMoMShavlagtfarmaceutexamen(elleravläggerexamened sammavårsom deAnsöker)。我studentAgagningen 2021 kan de som har avlagt farmaceutexamenansökaomstudierättttttttttttttttttttttttsthinstorsstudierantingen i pf-ansökaneller ihuvudansökan。Frånoch med 2022 kommer de som har avlagt farmaceutexamen att kunnaansöka直到普通罗斯斯特鲁尔通过pf-ansökanendast。

PF-AnsökanFörnyassåatt den grundar sigpåereturvalsprov。Detta Sler下enÖvergångsperiodoch 2022 kommer det i pf-ansökanatt finnasbådeenantagningskösom grundar sigpådetviktade medelvitsordet av origatorishs suder somIngårii farmaceutexamen och enAntagningskösomgrundar sigpåerttuvalsprov。Frånoch med 2023 AvskaffasAntagningskönOMGrundar SigPå等viktade medelvitsordet。DettaInnebäratantagnnicalen i pf-ansökankerer enbartpåbasian avframgångiiurvalsprovet。NärmareBeslutom Hur UrvalsprovetGenomförsoch OmInnehålletFattasHösten2021。

ÄndringarGälleralltsåÄnnuinteytementantagninden2021.LäsMerOm Antagningsgrunderna OchAnsöningsanvisningarnai Studieinfo(Utbildningsprogrammetförcourcivisorsexamen(PF),秘书(2År))。Uppgifterna omansökan2021 publicerashösten2020。

Tilläggsinformatio:

studera@helsinki.fi.