Tutkimushankkeet
真主安拉näet esimerkkejä Kaupunkitutkimusinstituutin tutkimushankkeista。

Kaupungit tekevät ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kaupungistumisen aiheuttaman paineen真主安拉ratkaisuja, jotka tulevat vaikuttamaan paikalliseen ilmanlatuun, lämpömukavuuteen ja näiden aiheutamiin terveysvaikutuksiin。Konsortio auttaa ratkaisemaan ilmanlaatuun liittyviä ongelmia auttamalla kaupunkeja sunnittelmaan tulevaisuuden ilmastoterveellisiä asuinalueita huomioiden myös väestön ja liikenteen kehittymisen。蒸粗麦粉Yhdistää tekoäly-, ilmasto- ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tavalla, jota ei ole aiemmin vastaavassa laajuudessa tehty。Hanke tarjoaa paitsi tieteellisesti, myös päättäjille ja kaupunkisuunnittelijoille, kansainvälisesti uutta tietoa sekä työkaluja tulevaisuuden kestävien kaupunkien luomiseen。Tutkimuksessa käytetään useita tietolähteitä väestömääristä ja -rakenteesta ilmasto- ja liikennedataan, ja kehitetään uusia menetelmiä monitieteisen haassteen ratkaisemiseksi。Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten siddosryhmien kanssa

整合mekanismit alueellisen oikeudenmukaisuuden ja eriarvoisuuden hallinassa

地平线2020 rahoitteisen IMAJINE-hankkeen päätavoitteena on kehittää Euroopan kansallisten ja aluehallinnollisten päätöksentekoelinten tarpeisiin uusia, integroivia politiikkamekanismeja, joiden avulla voidaan entistä paremmin putua territoriaalisen eriarvoistumiseen alueella欧洲联盟。Projektin tavoitteena登录määritellä Eurooppalainen aluejärjestelmä, jossa resssien jako- ja tasausmekanismit ovat yhteneviä sosiaalisen ja alueellisen oikeudenmukaisuuden periaatteiden kanssa。Helsingin Yliopisto on vastuussa projektin työvaiheesta 1 jossa tehdään asiakirja- sekä haastatteluaineistojen avulla katsaus käsitteiden ' alueellinen oikeudenmukaisuus ' sekä ' alueellinen eriarvoisuus ' kehittymiseen ja käyttöön alueellisessa, kansallisessa sekä EU-politiikassa。Mikko Weckroth sekä萨米·莫伊西奥。

Kaksivuotinen tutkimushanke keskittyy monitieteisten taitojen kehittämiseen kaupunkitutkimuksessa ja uusien tapojen löytämiseen yliopistojen ja kaupunkien välisen tiedonsiiron parantamiseksi。Hankkeen tavoitteena登录löytää uusia menetelmiä kaupunkitoimijoiden ja tutkijoiden välisen yhteistyön kehittämiseksi erityisesti keskittymällä tiedon yhteistuotantoon。图特基穆斯塔tehdään analysoimalla kaupunkitutkimuksen yhteistyön nykytilaa, vertailemalla kansainvälisesti tunnettuja kaupunkitutkimuslaitoksia sekä järjestämällä ja kehittämällä malleja uudentyyppisille työpajoille yhteistyön ja tiedonvaihdon tehostamiseksi。

Tutkimusprojektin tarkoituksena on tuottaa tutkimustuloksia ja uutta tietoa aiheesta。Tämän lisäksi tavoitteena on myös luoda konkreettisia ehdotuksia ja malleja yliopistojen ja kaupunkitoimijoiden välisen yhteistyön tehostamiseksi ja tukea tietoon perustuvaa päätöksentekoa kaupungeissa。

Decarbon-Home-tutkimushanke edistää asumisen ja rakentamisen oikeudenmukaista kestävyysmurrosta。Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää asukkaita osallistavia ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja asuinalueiden eriytymisen haassteisiin。Hankkeessa tuotetaan tietoa kansalaisten asumiseen ja ilmastonmuutokseen liittyvistä arvoista sekä ilmastotoimenpiteiden edellytyksistä。Lisäksi kehitetään työkaluja ja ratkaisuja yhdessä kaupunkien, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa。

Yksi keino kaupunkien ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on maksimoida hiilidioksidin sitoutuminen kaupunkien viheralueisiin ja maaperään。Näiden hiilinielujen tehokkuudesta nyt tai tulevaisuudessa ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa johtue mittausten vähyydestä。Lisäksi kaupunkien maankäyttö ja paikallinen pienilmasto vaihtelevat huomattavasti, mutta tämän vaihtelun kuvaamiselle ei ole olemassa sopivia malleja。CarboCitypyrkii vastaaan näihin tarpeisiin tutkimalla kaupunkien luonnollista hiilen kiertoa ja kehittämällä malleja, joilla voi määrittämää nämä hiilinielut sekä maksimoida tulevaisuuden hiilensidonta hankkeen tutkimuskaupungeissa(赫尔辛基,隆图,明尼阿波利斯,北京ja São Paolo)。Hanke tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Ilmatieteenlaitoksen kanssa。

Osana projektia, tulemme 2020-2021 tekemään intensiivisen mittauskampanjan Kumpulan alueella涂抹III mittausaseman ympäristössä。Mittausasema on osa Eurooppalaista tutkimusinfrastruktuuria ICOS(综合碳观测系统)。Mittauksien tarkoitus登录ymmärtää kuinka kasvillisuustyyppi ja sijainti vaikuttavat hiilen vaihtoon ja varastoitumiseen。Lisäksi mittauksia käytetään kehittämään malleja。Kampanjan aikana monitoroimme kolmea erilaista kaupunkiviheraluetyyppiä。Yksi mittauspiste sijaitsee Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa, missä kolmen lehmuksen kaasunvaihtoa mitataan automaattisesti hiilidioksidikammioilla sekä sapo -flow sensoreilla。Lisäksi mitataan maaperän ja ilman lämpötilaa, maan kosteutta, ja ilman suhteellista kosteutta。Puiden juurien kasvua,荧光霞ja kaasun vaihtoa mitataan myös manuaalisesti。Toinen mittauspiste sijaitsee kaupunkimetsässä, missä monitoroidaan kolmea koivua, ja kolmas mittauspiste vilkkaasti liikennöidyn tien varressa, missä monitoroidaan kolmea lehmusta。Näiltä paikoilta mitataan puiden sap flowta (verrannol亚麻puun haihduttamiseen), maaperän ja ilman lämpötilaa, maankosteutta ja ilman suhteellista kosteutta manuaalisten kaasunvaihto- ja荧光simittausten lisäksi。

Aasialaisten kielten opetuksesta ja ylläpidosta osana Suomen kielivarantoa muina kuin vieraina kielinä ei juuri ole tarjolla tietoa。Projektissamme keskitymme japaniin, jota opetetaan äidin- ja kotikielenä muutamien kaupunkien kouluissa sekä kouluyhdistyksen ylläpitämässä lauantaikoulussa。Japaninkielisessä terminologiassa kokugo(国語)' kansalliskieli ' linkittää opetuksen " viralliseen " äidinkielen opetukseen Japanissa。Japanin kieleen yleensä ja erotuksena muista kielistä viitataan sen sijaan termillä nihongo(日本語)。日本kielipääomana täten nihongo, oppiaineena koulutuksen järjestäjästä riippuen myös ensikielen veroinen“virallinen”kokugo。Riikka Länsisalmen Sachiko Sōsan tutkimusprojekti paitsi kartoittaa ja selvittää japanin opetuksen ja oppimisen nykytilaa äidin-, koti- ja perintökielenä myös analysoi siihen linkittyviä kielellisiä ideologioita ja asenteita。

Yhteystiedot

Riikka Lansisalmi
日本kielen yliopistonlehtori,日本tutkimuksen dosenti,亚洲kielten tieteenalavastaava
riikka.lansisalmi@helsinki.fi
+ 358 2941 23290

jottta kaupungit olisivat asuttavia, oikeudenmukaisia ja kestäviä, niitä pitää myös suunnitella ja hallinnoida teknologian ja digitaalisen infrastruktuurin monimutkaisina järjestelminä, jotka tukevat ekologista, biofysikaalista ja sosiaalis-institutionaalis-taloudellista dynamiikkaa。Tämä edellyttää poikkitieteellistä lähestymistapaa ja tiedontuotannon siilojen murtamista tuoden tekniikka, ihmiset ja luonto yhteen。

更智慧的绿色城市——汉克(2020-2023) pyrkii kehittämään ja testaamaan uusia työkaluja ja procsesja sosiaalisten, ekologisten ja teknologisten järjestelmien (SETS) selkeästi lähentyviin lähestymistapoihin kaupunkielämän parantamiseksi。

Kaupunkien viheralueilla登录merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä sen vaikutuksiin sopeutumisessa。Kaupunkivihreän potentiaalia hiilensidonnassa onkin mahdollista hyödyntää nykyistä tehokkaammin。CO-CARBON on monalainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on mitata ja mallintaa kaupunkivihreän hiilensidontakykyä。Uusia ratkaisuja hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon kehitetään paitsi tieteellisen tutkimuksen keinoin myös vuorovaikutteisesti yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa。

co -碳-hanke toteutetaan Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Kööpenhaminan yliopiston yhteistyönä。Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)。CO-CARBON在osa STN:n Ilmastonmuutos ja Ihminen -tutkimusohjelmaa(气候)上。Ohjelmassa haetaan ratkaisuja siihen, miten ihmiset voisivat tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemi - iseen tai sopeutumiseen liittyviä valintoja ja miten yhteiskunta mahdollistaa valintojen tekemisen kestävästi ja yhdenvertaisesti。

Lisatietoja hankkeesta loydattaalta

HOPE-hankeKehittää uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla。Ilmanlaatua mitataan sekä kiinteästi asennetuilla että kannettavilla henkilökohtaisilla ilmanlaatusensoreilla。Hankkeessa etsitään ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseen ja otetaan käyttöön osallistavan budjetoinnin malli, jossa kohdealueiden asukkaat vaikuttavat parhaimpien keinojen valintaan。汉克,kehittänyt avoimen lähdekoodinvihreiden polkujen reititystyokalun, joka auttaa löytämään kävely- ja pyöräilyreittejä, joilla on vähemmän saasteita ja enemmän vihreyttä kuin lyhyimmällä reitillä。

Rotat ovat eläneet ihmisten seuralaisina maanviljelyksen alusta asti。Rottia on tutkittu laboratorioissa jo pitkään, joten tiedämme niistä yllättävän paljon。Silti, emme tiedä paljoakaan siitä, mitä rotat tekevät kaupunkien puistoissa, viemäreissä tai tunneleissa。Voinemme kuitenkin olettaa, että rotat ovat nopeasti sopeutuneet tähän muuttuvaan ja uudenlaiseen ympäristöönsä。Tutkimusprojektimme tähtää赫尔辛基rottapopaatioiden sijainnin ja koon selvittämiseen, rottien lois- ja tartuntatautilajiston kartoittamiseen ja rottien ja ihmisten välisten suhteiden ymmärtämiseen。

Lisatietoja hankeesta loydattaalta

Kaupungit ovat poikkeuksetta monikulttuurisia- ja kielisiä, joka luo tarpeen ymmärtää syvemmin kaupunkien monikielisyyttä ja sen vaikutuksia。塔曼hankkeen tavoitteena关于kartoittaa pääkaupunkiseudun kielimaisemaa yhdistelemällä rekisteri- ja sosiaalisen median aineistoja。Näiden aineistojen yhdistelmä tarjoaa uutta tietoa ja ymmärrystä asukkaiden omasta kieli-identiteetistä sekä heidän arkielämässään käyttämistään ja kohtaamistaan kielistä。Keskittymällä kielten käyttöön hanke pyrkii tunistamaan yhteisöjä, jotka muodostuvat kaupunkilaisten yhteisten kokemusten ympärille, ja jotka ylittävät kieliryhmien rajat。绘制赫尔辛基大都市区(MAPHEL)的语言景观,hanketta rahoittaa Emil Aaltosen Säätiö (2020-2022), ja totetetaan osana数字地理实验室-tutkimusryhmaa。

Yhteystiedot
Apulaisprofessori Tuomo Hiippala
tuomo.hiippala@helsinki.fi
+ 358503773366, + 358294123416

Ristiriitoja ja uudelleenajattelua sukulaisuuden marginaaleissa (CoreKin) -在tutkijoiden yhteenliittymä, joka osallistuu uusien ideoiden luomiseen suhteista, sukulaisuudesta, perheestä ja seksuaalisudesta eri konteksteissa。Hanke pyrkii vastaamaan kysymykseen“Mistä sukulaisuudessa on kyse?”,ja täten kontribuoi merkittävällä tavalla sukulaisuus- ja seksuaaliteorioihin。Tämä tapahtuu yhdistämällä kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset aineistot keskenään ja erottamalla sukulaisuuden intiimi taloustiede kenttätyön avulla erilaisiin sosiaalisiin realiteetteihin。Hankkeen tarkoituksena网站yhtäältä selventää, kuinka valtion politiikkatoimenpiteet ja taloudelliset arvostelmat vaikuttavat näkymättömiin, laittomiin ja muuten syrjäytyneisiin hoitosuhteisiin ja toisaalta tutkia sitä, miten olemassa olevat käytännöt uudelleentuottavat normeja ja valtiovaltaa。

sekoittunet yhteiskuntaluokat ja pedagogiset ratkaisut;心血管病。混合课堂和教学解决方案),vertaileva tutkimusprojekti, joka totetetaan yhteistyössä赫尔辛,阿姆斯特丹ja Islannin yliopistojen kansa。Etsimme vastauksia siihen, kuinka kaupunkikoulut Helsingissä, amsterdam ja Reykjavíkissa ovat pyrkineet vastaaan separation tuomiin haassteisiin ajatuksella inklusiivisesta koulutuksesta。Hanke sijaitsee kaupunkitutkimuksen Sosiaalitutkimus (SURE) -yksikössä。地图-tutkimushanke on saanut kolmen vuden rahoituksen NordForsk:ilta ajanjaksolle 2018-2020。

Monissa kaupungeissa köyhät ja rikkaat ihmiset elävät yhä useammin erillisillä alueillaan。Sosiaalis-alueellinen隔离- erilaisten sosiaalisten ryhmien epätasainen jakautumn inen eri puolille kaupunkia - ei vain kasva naapuruston tasolla vaan vaikuttaa samanaikaisesti myös muihin elämän os-alueisiin。Oppilaitokset, kuten päiväkodit ja koulut, ovat vahvasti yhteydessä kaupungin sosiaalis-alueelliseen rakenteeseen。GED-tutkimusryhmaTarkastelee sosiaalis-alueellisen分离ja koulutuserojen monimutkaista suhdetta ja näiden tulevaisuushorisontteja erinäisissä urbaareissa konteksteissa ja koulutuksen periferia-alueilla。

TutkimuksenKohteena on kaupunkiseututasoiset valtion ja ktien väliset alueellisen suunnittelun sopimusten tavat ja niiden vaikutukset yleisiin käsityksiin yhteiskunnallisen päätöksenteon perusteista。Vaikka sopimuskäytäntöjä voidaan pitää perusteltuina kaupunkiseutujen kilpailukyvyn edistämisen näkökulmasta, niihin rakentuu samalla jännitteitä demokratianäkökulmasta。Sopimuskäytäntöjen myötä lainsäädännöllä ohjatun ja toiminnan julkisutta korostavan maankäytön suunnittelun järjestelmän rinnalle on rakentunut toinen järjestelmä, jonka suhde edelliseen在epäselvä。Tutkimuksessa kysytään millaisin perustein sopimuskäytännöt oikeutetaan ja millaista käsitystä yhteiskunnallisen päätöksenteon oikeuttamisesta nämä perustelut heijastavat。

Tutkimus totetetaan vertailututkimuksena Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa。Yhteiskunnallisen päätöksenteon oikeuttamista tarkastellaan keskeisten toimijoiden määrittelemisen, sopimusten tietopohjan, sekä suunnittelun poliittisen ulottuvuuden näkökulmista。

HY, VTT ja GTK konsortio tutkii, miten syviin geotermisiin kaukolämpövoimaloihin liittyvää indusoidun seismisyyden riskiä voitaisiin valvoa ja hallita?Pienet indusoidut maanjäristykset aiheuttavat potentiaalisen riskin kaupungin rakennetulle infrastruktuurille:

  • tarinaherkille laitteille
  • maanalaiselle rakentamiselle
  • kaukolammon omalle energialahteelle。

Riskiä voidaan hallita ja minimoida läpinäkyvällä lupapprosessilla, seismisellä valvonnalla sekä maankäytönsuunnittelulla。Projektissa laaditaan Suomen seismisen hasardin kartasto sekä arvioidaan seismisen aaltojen potentiaalista vaikutusta pääkaupunkiseudun eri osiin 3d mallien avulla。Lisäksi tutkitaan eri hallinnon alojen ja tasojen sekä eri组织atioiden rooleja nykyisessä vielä selkeytymättömässä lupapprosessissa sekä selvitetään, millaista tietoa päättäjät tarvitsevat indusoituneesta seismisyydestä ja sen riskeistä ja hallinasta ?

Lisatietoja hankkeesta projektinverkkosivuilta

Yhdistavat palstat在monitieteellinen tutkimushanke上,jossa tarkastellaan viljelypalstoja monitoimisena vihreänä infrastruktuurina, jotka lisäävät elinvoimaisuutta ja vähentävät eriarvoistumista Vantaalla。Hankkeessa tutkitaan viljelypalstojen avulla naapuruston asukkaiden välille muodostuvia sosiaalisia suhteita, mutta myös laajemmin viljelypalstojen potentiaalia隔离ehkäisyssä ja käyttämättömän kaupunkitilan aktivoinissa。

Vantaan lähiöt ovat etnisesti hyvin monaisia ja nopeasti kasvavia asuinalueita。Vantaan kaupungilla onkin suuri potentiaali kasvattaa ja kehittää viheralueiden roolia lähiöissään。

Yhteystiedot

Tutkijatohtori Seona糖果
seona.candy@helsinki.fi
+ 358294150774, + 358504750915

Tutkimushanke”Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI)关于赫尔辛基伊利奥匹斯顿maantieteilijöiden ja Jyväskylän伊利奥匹斯顿liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden yhteinen hanke, joka on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa 2020-2022。Hankkeessa kartoitetaan esimerkkilähiöiden Jyväskylän Huhtasuon ja Helsingin Kontulan avulla suomalaisten lähiöiden asukkaiden liikkumista ja erityisesti yhdenvertasta mahdollisutta erilaisiin liikuntaharrastuksiin, aktiivisiin kulkumuotoihin ja liikunnalliseen elämäntapaan sekä kehitetään työkaluja liikuntapaikkojen suunnittelun tueksi。

Helsingin yliopiston toteutuksessa ovat mukana tutkimusyhmät幸福和教育地理ja数字地理实验室,Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteiden tutkijat, Jyväskylän yliopiston koordinoima LIPAS-palvelu,赫尔辛基kaupunki sekä Jyväskylän kaupunki。2020年9月1日至2022年12月31日Tutkimushankkeen toteutusaika。

Yhteystiedot

yliopistonlehtori Petteri Muukkonen
petteri.muukkonen@helsinki.fi
+358 50 448 9195, +358 2941 50775

回复:Urbia -hankkeessa tutkitaan, millaisia kehityspolkuja lähiöiden sosiaalisessa muutoksessa on 2000-luvulla nähtävissä。Hankkeessa pyritään tunistamaan tapoja, joilla lähiöt voivat vastata 2020-luvun haassteisiin yli hallinonalojen ulottuvilla ratkaisuilla。Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston monitieteisen hankkeen lähtökohtana on lähiöiden suunnitteluhistoria ja tarve tunistaa niiden nykytila ja potentiaali。

Minkälainen lähiö nykypäivänä on sosiaalisena ympäristönä ja toiminnan näyttämönä;Muuttoliikkeen ja väestöllisen valikoitumisen kohteena;Nuorten ja koululaisten elämänympäristönä sekä toiminallisen kaupungin fyysisenä rakenteena。Entä minkälaisen vision ymmärrys ja havainnot sosiaalisista yhteisöistä ja niiden nykymuodoista, sosiaaliset rakenteet, koulupalvelut ja fyysiset ympäristöt mahdollistavat tulevan lähiön kehittämiselle?

2,5-vuotinen hankkeemme kiinnittyy Lähiöohjelman 2020 ydintavoitteisiin isolate torjumisesta sekä asukkaiden hyvinvoininparantamisesta。赫尔辛基,埃斯波,万塔,坦佩雷Jyväskylä, jotka tuovat tarkasteluun mahdollisuuden löytää eri kaupunkiseuduilla operoivia sosiaalisia kehityskulkuja ja tarkastella esimerkiksi koulujen paikallista potentiaalia lähiöiden veto- ja pitovoiman kehittämisessä。

Yhteystiedot

Apulaisprofessori Venla Bernelius
venla.bernelius@helsinki.fi
+ 358504154865, + 358294150784

Miten kansalaisyhteiskunta kannattelee paikallisyhteisöjä koronakriisissä ja mitä opimme siitä seuraavia kriisejä varten?Tutkimuksessatarkastellaan Helsingin asuinalueiden yhteisöllistä resilienssiä korona流行病aiheuttamassa kriisissä。Yhteisöllisellä resilienssillä viitataan tässä paikallisten yhteisöjen kykyyn kohdata kriisejä, toimia niissä ja huolehtia yhteisön jäsenten hyvinvoinista。

Tutkimuksen fokus on erityisesti hmisten psychologiselle selviytymiselle keskeisissä solidaarisuutta, yhteistoimintaa ja epävirallisuutta ilmentävissä toimijoissa: yhdistysten, järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen muodostamassa kolmannessa sektorissa sekä vapaiden toimijoiden äkkiä ilmaantuvassa neljännessä sektorissa。Paikallisia palvelualan pienyrityksiä sekä kaupunginhallintoa tarkastellaan näiden toimijoiden kumppaneina。

Kysymme, miten asuinalueet eroavat toisistaan yhteisöllisten kriisitoimien suhteen ja miten nämä toimet vaikuttavat niiden asukkaiden hyvinvointiin。Millainen segreatio kaupungissa vallitsee yhteisöllisen resilienssin suhteen, ja miten toimijat, etenkin kaupunginhallinto ohjaavana toimijana, voisivat ehkäistä eriytymistä sekä tässä että tulevissa kriiseissä?Erityishuomion kohteina ovat heikoimat väestöryhmät ja heidän hyvinvointinsa。

Yhteystiedot

Professori亨丽埃塔Gronlund
henrietta.gronlund@helsinki.fi
+ 358503148772, + 358294123472

Kun rakennettuja alueita kehitetään kestävämpään suuntaan, avainasemassa ovat urbaanin tilan käyttö ja ekosysteemipalvelujen hyödyntäminen。Viherkatot eli elävällä kasvillisuudella peitetyt rakennusten katot ovat maailmalla yhä useammin käytetty keino hallita ja vähentää kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia ympäristöhaittoja, kuten tulvavesipulsseja, lämpösaarekeilmiötä ja meluisuutta。Viherkattoja täydentävät viherseinien tarjoamat vastaavanlaiset ekosysteemipalvelut。Ne molemmat ovat osa kaupunkien vihreää infrastruktuuria eli viherrakennett一个。

Viides ulottuvuus -tutkimusohjelmaN tavoitteena登录löytää parhaita mahdollisia, kestävän kehityksen mukaisia viherrakentamisen ratkaisuja suomalaisiin olosuhteisiin。Se perustuu dynaamiselle, verkostoituneelle toiminalle, joka osallistaa laajan joukon toimijoita niin tutkimuslaitoksissa, kaupungeissa kuin alan yrityksissä。

Urbaanin yhteiskehittämisen mallit -hankkeen tarkoituksena on kehittää suomalaista monalaista, tietoperusteista kaupunkiosaamista uusien yhteiskehittämisen muotojen ja parhaiden kansainvälisten käytänteiden analyysin kautta。Kaksivuotisessa, eri korkeakouluja ja kaupunkien toimijoita yhdistävässä tutkimushankkeessa kartoitaan ja analysoidaan kaupunkitietoa koskevaa metatietoa ja sen jäsentymisen ja soveltamisen malleja。Lähestymistavassa hyödynnetään keskeisesti kaupunkitutkimukseen liittyvää kaupunki-yliopisto -yhteistyötä ja kansainvälisiä esimerkkejä。

Tutkimushankkeen tavoitteena登录etsiä uusia tapoja tuottaa kaupunkitutkimuksen ja -kehittämisen kannalta hyödyllistä tietoa。Tutkimuksellisten jäsennysten lisäksi hankkeen on tarkoitus tuottaa myös konkreettisia avauksia, esimerkiksi uusien yhteistyötapojen kehittämisen muodossa。

Kutsumme kirkkojen, osuuskuntien, taloyhtiöiden, ylioppilaskuntien ja sen sellaisten kokonaisuutta parademokraattiseksi järjestelmäksi: siihen kuuluminen on vapaaehtoista, se on olemassa virallisen demokratian rinnalla, ja se vaikuttaa arkeen merkittävästi。在kaikki se上的Virallista demokratiaa, mitä olemme normalalisti tottuneet kutsumaan instituaaliseksi demokratiaksi: edustuksellinen demokratia eli kunnallis-, eduskunta-, ja eurovaalit, sekä muut osallistamistavat kuten kuulemiset ja kansalaisaloitteet。

Totaalidemokratia-hankeTutkii sitä, miten suomalainen instituaalinen demokraattinen järjestelmä toimii kokonaisuutena。Se请登录ensimmäinen tutkimus, joka huomioi virallisen demokraattien järjestelmän lisäksi koko parademokraattien järjestelmän sekä näiden väliset yhteydet。Hanke keskittyy tutkimaan suurten osuuskuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja taloyhtiöiden demokratiaa, näissä tapahtuvan osallistumisen taustalla olevia kulttuurisia työkaluja sekä näiden yhteyksiä virallisen demokratian vastaaviin。

Tunnetko naapurisi吗?在Helsingin yliopiston, Otavan opiston sekä Butterworks Oy -mediatalon yhteinen hanke, joka tutkii Imitaatiopelin tarjoamia mahdollisuuksia tutkimus-, opetus- ja mediakäyttöön。Tavoitteenamme在lisätä empatiaa ja luoda entistä syvempää ymmärrystä jatkuvasti muuttuvien naapuruuksien välille。

Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö。# rohkeatekija

北欧城市挑战赛在monitieteellinen kestävän ja käytännöllisen kaupunkisuunnittelun intensiivikurssi, joka järjestetään vuosittain kussakin Pohjoismaassa。库尔斯kerää yhteen 20-25 pohjoismaista opiskelijaa jakamaan ajatuksia ja työskentelemään ajankohtaisten kaupunkisuunnittelun projektien parissa。

neljä päätarkoitusta北欧城市挑战赛:

1.Sitouttaa opiskelijoita todellisten kaupunkihaasteiden ratkaisuprosesseihin。
2.Muodostaa nuorten asiantuntijoiden, akateemikkojen ja muiden toimijoiden monitieteellisiä verkostoja。
3.Tarjota opiskelijoille syvällistä osaamista ja käytännön kokemusta suunnittelutyöstä
4.Tuottaa uusia näkökulmia ja innovaatioita Pohjoismaiden yhteiskuntakehitystä ja yhteistyötä varten。

Pohjoismaisten yhteiskuntien ja yhteiskuntarakenteiden välinen vertailu on vahvistanut asiantuntijoiden ja opiskelijoiden käsityksiä urbaanista kehityksestä ja mahdollistanut kaupunkirakenteiden tihentymistä kuvaavien sosioekologisten mallien luomisen。Opiskelijoiden sununnitelmia网站myös käytetty erilaisissa kaupunkisuunnittelun projekteissa。

Lähiympäristö 2.0 kokoaa tilannekuvan turvallisen lähiympäristön suunnittelusta。Hanke tarkastelee toteutuneita esimerkkikohteita nykyisten ja vaihtoehtoisten suunnitteluperiaatteiden valossa, kehittää periaatteita ja reflektoi niitä uusiin suunnitteluprosesseihin。Hanke tuottaa suosituksia suunnitteluperusteiden käyttämisestä ohjauksen eri tasoilla ja kiinnittää erityistä huomiota yhteistyöprosesseihin。Hanke on saanut rahoituksen valtioneuvoston kanslian koordinoimasta selvitys- ja tutkimustoiminasta (VN TEAS)。Hankkeen tutkimustiimi koostuu VTT:n, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja SPEK:in tutkijoista。

Lähiympäristö 2.0 tutkijat Helsingin yliopistossa:
Suvi Valimaki
Rami Ratvio

2.0 Lahiymparisto kotisivu

Kaupunkiteologian汉克关于赫尔辛基yliopiston teologisen tiedekunnan viisivuotinen tutkimuksen ja opetuksen kehittämishanke。Hanke pyrkii tuomaan kaupungistumiseen liittyvät kysymykset osaksi teologisessa tiedekunnassa tehtävää tutkimusta ja siihen perustuvaa teologian akateemista koulutusta。

Kaupunkiteologia ei ole oma oppiaineensa vaan se pyrkii hyödyntämään monitieteisesti eri oppiaineiden näkökulmia ja lähestymistapoja uskonnon ja kaupunkikontekstien risteymäkohtien ymmärtämiseen: Miten uskonto tai uskonnolliset yhteisöt vaikuttavat tai ovat yhteydessä kaupunkien ja kaupunkilaisten elämään ja hyvinvointiin?Miten uskonnontutkimus voi auttaa ymmärtämään kaupungeille leimallista uskontojen, kulttuurien ja elämäntapojen moninaisuutta?Miten uskonnon asiantuntijuus voi edistää dialogia, osallisutta ja koheesiota kaupungeissa?

大力神-tutkimushankkeenYleistavoitteena on tarjota uraauurtavaa ja samalla toimintakelpoista tietoa ilmastoon liittyvistä terveysriskeistä。奥莱塔姆,että tietyillä ympäristöön liittyvillä ja sosioekonomisilla muuttujilla on vaikutusta yksilöiden terveyteen。Näitä muuttujia koskevia tietoja analysoidaan yhdessä kohorttien terveystietojen kanssa useilla aikavaiheilla, minkä ansiosta voimme tehdä päätelmiä niiden yhteyksistä。kaattavat koko Suomen, ja painopistealueena ovat Suomen kuusi suurinta kaupunkia。