YlemmÄn korkeakoulututkinnon ja joidenkin alempien korkeakoulututkintojen opinnÄytteiden sÄhkÖinen kÄsittely ja julkaisu

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

digitutkielmat@helsinki.fi

Henkilotietojen kasittelyn tarkoitus吗?

Helsingin yliopiston sähköisten opinnäytteiden käsittelyjärjestelmää (E-thesis) käytetään ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvien tutkielmien (maisterintutkielmat, eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielmat, lääketieteen ja hammaslääketieteen syventävien opintojen tutkielmat) sähköiseen palautukseen, arviotinin ja säilyttämiseen。Kandidaatintutkielmien osalta E-thesistä käytetään seuraavissa tiedekunnissa: kasvatustieteellinen, lääketieteellinen, teologinen ja Svenska social- och kommunalhögskolan。

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

Mita tietoja kasitellaan吗?

Mikä上käsittelyn laainmukainen peruste?

Opinnäytteiden plagiaatintunistuksen, tietelisen tarkastuksen ja arvostelun, arkistininin, julkaisun ja kirjastoluettelojen muostamisen osalta yliopistolle laissa säädetty tehtävä tai velvollisuus。

Opinnäytteiden kokotekstin verkkojulkaisemisen osalta käsittely perustuu yliopiston ja opiskelijan välillä E-thesiksessä tehtävään sopimukseen。

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

Käyttäjän kirjautuessa järjestelmään saadaan käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite keskitetystä kirjautumisjärjestelmästä。

E-thesikseen tallentuvat tai järjestelmässä muuten käsiteltävät tiedot saadaan muilta osin rekisteröidyiltä henkilöiltä itseltään:

Sailytysajat

Suurin osa tiedoista säilytetään pysyvästi。

Seuraavat tiedot säilytetään vain opinnäytteen tarkastuksen ajan:

Kenelle luovutamme tietojasi吗?

E-thesiksen tiedot ovat lähtökohtaisesti viranomaisen toiminnan julkisudesta annetun lain (621/1999) eli julkisuuslain julkisia viranomaisen asiakirjoja, joita

Siinä tapauksessa, että järjestelmän tiedot poikkeuksellisesti olisivat julkisuuslain tai muun lain mukaan salassa pidettäviä, E-thesiksen tietoja annetaan nähtäväksi ja luovutetaan vain

  1. asianomaisen suostumuksella
  2. asianosaiselle大
  3. Lakiin perustuvan oikeuden nojalla

Lähtökohta on, että opinnäyte, sen tiivistelmä ja opinnäytettä koskevat tarkastuslausto ja plagiaatintunnistusjärjestelmän analyysiraportti tulevat julkisiksi, kun opinnäyte on hyväksytty asianomaisessa hallintoelimessä。

Julkisuuslakia sovelletaan myös niihin järjestelmään palautettuihin ja tallentuneisiin opinnäytteisiin, joiden julkaisemisesta Helsingin yliopisto on tehnyt sopimuksen opiskelijan kanssa ja joiden julkaisemista koskevaan sopimukseen on sisällytetty viivästettyä julkaisemista koskeva ns。embargo-ehto。

E-thesikseen palautettu ja hyväksytty opinnäyte ja sen kuvailutiedot sekä tiivistelmä välitetään Helsingin yliopiston kirjastolle, joka tallentaa opinnäytteiden tiedot kirjastojärjestelmään。Kirjasto saattaa bibliografiset tiedot vapaasti saataville。

E-thesiksessä säilytettävät opinnäytteet ovat luettavissa tietyiltä kirjaston asiakaspäätteiltä。Jos opinnäytteen tekijä on tehnyt yliopiston kanssa sopimuksen opinnäytteensä julkaisemisesta, opinnäyte siirretään avoimen verkon kautta yleisön luettavaksi Helsingin yliopiston digitaaliseen arkiston Heldaan。

Kaikkien E-thesikseen tallennettujen ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielmien kuvailutiedot (ml. tiivistelmät) siirretään avoimen verkon kautta yleisön luettavaksi Helsingin yliopiston digitaaliseen arkiston Heldaan。

Luovutetaanko tai siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle?

E-thesikseen tallennettuja henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, mutta tiedot opinnäytteistä julkaistaan avoimessa verkossa Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa ja kuvailutietoja on mahdollista haravoida muihin julkaisutietoja sisältäviin palveluihin。